RP 2018-1

THEORETICAL STUDIES

FORMATIVE ASSESSMENT AS ASSESSMENT FOR LEARNING DEVELOPMENT | Lucian VOINEA

View article | Abstract&Keywords

Abstract: The article is a plea for the use of formative assessment – with a focus on the role of feedback – in order to develop students’ learning, including Learning to learn competence. We deal, mainly, with such aspects related to making learning visible for the students: learning goals, learning success criteria, assessment of learning progress, learning improvement, development of self-efficacy, self-assessment, use of mistakes as opportunities for learning. The view of formative assessment employed belongs to Royce D. Sadler.

Keywords: feedback, formative assessment, learning progress, learning to learn

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES. VISIONS, POLICIES AND CURRICULUM | Traian VRĂSMAȘ
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The education of persons with disabilities is concerning progressively Europe and the entire world, which is why a comparative approach with Romanian situation is needed. The study reviews the main visions, in a diachronic and synchronic manner (the medical, the social and the bio psychosocial model, categorical and no categorical approach), insists on the common evolution of visions, terminology and educational policies in this context, emphasis the connection with curricular policies. At present the indisputable vision of human rights (equality and equity, through the equalisation of opportunities) leads to a progressive focus of policies on an individualised (personalised) approach and less on a categorical one, regarding the education and the fundaments of the school curriculum for children/pupils with disabilities. An identified procrastination of Romania from this point of view – comparing with countries from Euroatlantic space and even some neighbouring countries – makes us responsible for adopting some measures, on short and medium terms, which are possible in the actual legislative context, from the educational perspective.

Keywords: disability, equality and equity, inclusive education, individualisation

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


THE EUROPEAN DIMENSION OF THE COMPETENCE-BASED SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE | Olena LOKSHYNA
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The adoption of the Lisbon Strategy (2000) and of the European Reference Framework on Key Competences for Lifelong Learning (2006) launched a competence-based approach in the EU member states education systems. During the last decade the concept of competence greatly influenced the education policy, school curricula and assessment models. The competence approach serves as an Europeanisation tool harmonising the education systems in order to raise their quality and, thus, to make the EU economy competent in the world. The Ukrainian education is under great influence of pan-European tendencies and policies that results in its Europeanisation. The competence approach is one of the tools of this process at the level of school education. Ukraine has travelled long pass from the discussion and definition of competences to the selection and adoption at the nationwide level. Still, this process is accompanied by a number of challenges that make the European experiences significant for the Ukrainian education in the process of its integration into the European education space.

Keywords: competence education, European education space, Europeanization, key competences, secondary education, Ukrainian education

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


INTERPROFESSIONAL COLLABORATION SKILLS TRAINING FOR SOCIAL AND EDUCATION FIELDS – A MODULE PROPOSAL | Mirela ALEXANDRU
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The need for interprofessional collaboration may be condensed in Reid Hoffman’s words “No matter how brilliant your mind or strategy is, if you’re playing a solo game, you’ll always lose out to a team”. In the current social context, there is a strong need for the development of interprofessional collaboration skills, given the increasingly complex problems for which employees need to find solutions. Important steps have been taken at world level to develop interprofessional skills to meet demands by setting up interprofessional work organizations and implementing skills development programs in this direction. Medicines and IT domains are the most advanced in facilitating interprofessional skills development contexts, while the educational and social domains are still in their infancy, being more advanced in some countries. In Romania the interprofessional education is still pioneering, in order to support the process of its development in our country, in this article we propose an interprofessional skills training model for educational and social fields tailored to the training practice at VIA University College, Holstebro, Denmark.

Keywords: higher education, interprofessional collaboration, interprofessional education, training

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR GENERAL DIN UCRAINA, CĂTRE ATINGEREA STANDARDELOR EUROPENE | Oleh TOPUZOV
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Articolul analizează integrarea învățământului ucrainean în spațiul educațional european, în condițiile alegerii direcției europene, pentru Ucraina; în contextul integrării învățământului ucrainean în spațiul educațional european, se evidențiază o serie de reforme strategice, cum ar fi: actualizarea potențialului științific și pedagogic existent, punerea în aplicare a oportunităților elevilor și profesorilor ucraineni pentru prognoza, programarea, sprijinul științific și metodic pentru cooperarea în domeniile prioritare ale educației; adoptarea deciziilor strategice de management, care vor crea o foaie de parcurs pentru intrarea sistemului de educație ucrainean în spațiul educațional european; reformarea finanțării sistemului de învățământ; promovarea introducerii celor mai recente abordări științifice și a tehnologiilor educaționale; continuarea democratizării activității instituțiilor de învățământ; îmbunătățirea calității formării viitorilor profesori și a profesorilor universităților pedagogice; promovarea și dezvoltarea cooperării internaționale pentru instituțiile naționale de învățământ; asigurarea condițiilor pentru mobilitatea educațională. S-a stabilit ca una dintre prioritățile integrării sistemului de învățământ, în special a învățământului secundar general din Ucraina, în Spațiul Educațional European, să fie asigurarea calității în conformitate cu standardele europene. Conform Legii educației din 5 septembrie 2017, învățământul secundar general are trei niveluri de educație: învățământul primar care durează patru ani (începând cu vârsta de 6 ani); învățământul secundar de bază care durează cinci ani; învățământ secundar de profil de trei ani. S-a ajuns la concluzia că, în Ucraina, realizarea calității europene a educației va fi un factor puternic în rezolvarea problemelor economice, politice și culturale ale integrării europene a țării noastre, în dezvoltarea societății prospere și democratice. Prin urmare, în procesul de dezvoltare a sistemului național de învățământ, trebuie să se acorde mai multă atenție problemei asigurării calității educației.

Keywords: asigurarea calității, învățământul secundar general, opțiunea de europenizare a Ucrainei, Spațiul Educațional European, standarde europene

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


PRACTICA REFLECTIVĂ A PROFESORULUI – O NECESITATE | Ioana STĂNCESCU, Luminiţa Mihaela DRĂGHICESCU, Ana-Maria Aurelia PETRESCU
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Lumea în care trăim este una în permanentă schimbare, restructurare, transformare. Sistemul educaţional trebuie să se racordeze la această lume şi să formeze viitori adulţi responsabili, flexibili, creativi, care să răspundă adecvat solicitărilor din mediul social. Raportându-se la o astfel de ţintă, procesul de învăţământ urmăreşte formarea unor elevi care să dispună de competenţe de comunicare, cognitive şi metacognitive, emoţionale, interculturale, investigative, digitale, civice etc.
Întrebarea care se pune, firesc, în această situaţie, este ce fel de profesori pot forma astfel de elevi. Dincolo de pregătirea iniţială şi continuă pentru profesia didactică, profesorii trebuie să înţeleagă că eficientizarea activităţii didactice implică, în mod necesar, reflecţia asupra acesteia.
Prezentul studiu se focalizează pe conceptul de practică reflectivă, pe delimitarea unor etape ale acestui demers, pe identificarea unor metode şi instrumente specifice practicii reflective (jurnalele de reflecţie, înregistrările video şi audio ale lecţiilor, feed-back-ul etc.) şi, respectiv, pe conturarea unui posibil model de personalitate al profesorului reflectiv, ce își subsumează următoarele dimensiuni: cunoaşterea de sine, cunoaşterea elevilor, cunoaşterea organizaţiei şcolare, cunoaşterea curriculum-ului, cunoştinţe în domeniul pedagogic.
Considerăm că practica reflectivă reprezintă o resursă valoroasă, încă insuficient exploatată, care poate aduce beneficii importante profesorului şi, implicit, elevilor, asigurând succesul şcolar şi, ulterior, profesional şi social.

Keywords: calitatea procesului educaţional, competenţe, practică reflectivă, profesor reflectiv, stil didactic

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


STUDII EMPIRICE

CAUZE ALE VIOLENȚEI ȘCOLARE ȘI POSIBILE MODELE REMEDIALE | Otilia APOSTU
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Violența școlară este o manifestare la fel de veche ca istoria școlii. Formele de realizare, intensitatea și frecvența manifestărilor violente, implicarea diferiților actori ai școlii în inițierea acestora, dar și percepția și toleranța opiniei publice față de formele de violență și actorii ei sunt cele care variază de-a lungul timpului, conferindu-le specificitate și înțelegere diferită. Violența manifestată în spațiul școlar are forme variate de manifestare, iar pentru combaterea și prevenirea ei, esențiale sunt conștientizarea și acceptarea fenomenului în contextul larg al cauzelor care au determinat-o. Prezentul studiu este focalizat pe cauzele violenței școlare, în directă relație cu factorii determinanți ai acesteia (individuali, socio-familiali și școlari), și sunt analizate la trei niveluri diferite de manifestare: violența între elevi, violența elevilor asupra profesorilor, violența profesorilor asupra elevilor.
Prezentul studiu se bazează pe date de anchetă care investighează fenomenul violenței școlare la nivel național, din perspective multiple. Analiza realizată utilizează date cantitative obținute în cadrul unor anchete prin chestionar adresate elevilor, directorilor, profesorilor, consilierilor școlari, precum și date calitative obținute în cadrul unor anchete prin interviuri focalizate de grup realizate cu elevi, cadre didactice, părinți. Analizele întreprinse permit punerea în relație a opiniilor diferiților actori ai școlii asupra cauzelor violenței școlare, care, uneori, sunt antagoniste. Provocarea prezentului studiu nu este determinarea veridicității sau importanței cauzelor violenței școlare identificate de actorii școlii, ci pornind de la aceste cauze vor fi identificate măsuri, strategii, politici a căror implementare ar putea conduce la o vedere unitară a actorilor școlii asupra problematicii violenței școlare și la reducerea și combaterea manifestărilor violente la nivelul școlii.

Keywords: politici educaționale, prevenție și combatere a violenței, violență școlară

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


DISCURSURI COMPETITIVE DESPRE ROLUL PROFESORULUI, ÎNTR-UN LICEU TEORETIC | Octavia Mihaela BORȘ
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Acest articol descrie discursurile competitive despre rolul profesorului la clasă, identificate într-un colegiu teoretic din mediul urban mic, pe baza analizei a 11 interviuri semi-structurate cu profesori de liceu. Interpretarea modului în care profesorii invocă rolul profesorului în poveștile lor identitare, a dezvăluit următoarele discursuri competitive: profesorul trebuie să transmită cunoștințe versus profesorul trebuie să înlesnească înțelegerea; profesorul trebuie să noteze „obiectiv” versus profesorul trebuie să noteze „flexibil”. Argumentul principal al articolului este că în liceul studiat, domină ideea că profesorul trebuie să transmită cunoștințe și să noteze „flexibil”. A nota „flexibil” înseamnă a răspunde așteptărilor părinților, directorului și colegilor de „a da note mari” anumitor elevi și/sau tuturor elevilor. Această așteptare din partea profesorilor este favorizată de politica universităților de a include media generală din anii de liceu, în criteriile de admitere la programele de licență, dar și de politica liceului de a da posibilitatea părinților să aleagă profesorii copiilor lor pe baza unei cereri și dacă există consens între părinți.

Keywords: analiză de discurs, colegiu teoretic, evaluare a elevilor, politici de admitere, programă

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


POLITICI PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | Daniela POPA, Ratko KNEZEVIC
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Predarea și studierea în străinătate sunt elemente cheie în reducerea izolării regionale a comunității academice. Programele de schimb internațional sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea profesională și personală pe care o facilitează, având, de asemenea, un efect pozitiv asupra mediului socio-economic. Aceste mobilități permit fiecărui candidat să câștige o nouă și prețioasă experiență, să învețe limbi străine și să-și dezvolte, exerseze competențele interpersonale în medii culturale diferite. Acest articol furnizează o analiză SWOT privind implementarea politicilor educaționale cu privire la mobilitățile academice din instituțiile de învățământ superior din Bosnia și Herzegovina. Cercetarea presupune un demers calitativ. Metodele de colectare a datelor au fost interviurile semi-structurate cu respondenți cheie, experți în învățământul superior și studiul documentelor (legi, măsuri de implementare, decizii ale consiliilor de administrație universitare). Rezultatele evidențiază ca principale avantaje: transferul de cunoștințe transfrontaliere și numărul crescut de tineri profesioniști cu un nivel ridicat de angajabilitate. Cele mai pregnante bariere sunt atitudinile tributare sistemului de educație anterior și insuficienta promovare a tuturor beneficiilor ce pot fi obținute din acest tip de mobilități. Valoarea acestui articol stă în potențialul său de a sublinia complexitatea țării cu neobișnuit de multe ministere ale educației care afectează mobilitățile academice.

Keywords: învățământ universitar, procesul Bologna, transfer de cunoștințe

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


RECENZII

CONSTANTIN CUCOȘ. EDUCAȚIA. REÎNTEMEIERI, DINAMICI, PREFIGURĂRI. Iași, Editura Polirom, Colecția „Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici”, 2017, 278 pagini, ISBN print: 978-973-46-6760-4 | Gabriela Alina ANGHEL
Vezi recenzia


ADRIAN MIROIU, BOGDAN FLORIAN. UNIVERSITATEA ROMÂNEASCĂ AZI. București, Editura Tritonic, 2015, 356 pagini, ISBN: 978-606-749-033-6 | Otilia APOSTU
Vezi recenzia 


CRISTINA SIN, AMÉLIA VEIGA, ALBERTO AMARAL. EUROPEAN POLICY IMPLEMENTATION AND HIGHER EDUCATION. ANALYSING THE BOLOGNA PROCESS (Implementarea politicii europene și învățământul superior. Analiza Procesului Bologna). Londra, Palgrave Macmillan, Colecția: Provocări în învățământul superior, 2016, 236 pagini, ISBN print: 978-1-137-50461-6 | Miruna Luana MIULESCU 
Vezi recenzia 


IN MEMORIAM

EUGEN NOVEANU. DIMENSIUNEA ASCUNSĂ | Dan BADEA

Vezi articolul


NUMĂR ÎNTREG

RP 2017-2

THEORETICAL APPROACHES

SELF-REGULATION RESEARCH IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL NEUROSCIENCE – A SYSTEMATIC REVIEW

SELF-REGULATION RESEARCH IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL NEUROSCIENCE – A SYSTEMATIC REVIEW  Violeta Maria CARAGEA, Lucian VOINEA, Miruna Luana MIULESCU
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Self-regulation in school contexts is a subject that caught the attention of researchers from many disciplines. Educational neuroscience is an emerging research field aiming to bridge the neuroscientific knowledge and methodology with those of more consecrated research disciplines investigating learning and education, like psychology, sociology or education. Our paper investigates recent empirical studies exploring self-regulation in preK-12 educational contexts and which were identified as educational neuroscientific literature. As a result of an extensive search and filtering process conducted in conformity with the systematic review methodology, we found five articles that passed the predefined filtering criteria. Our findings suggest that this type of literature appeared mostly in the last decade with the occasion of new neuroscientific methodologies allowing conducting non-invasive advanced brain studies. The main self-regulation elements these studies focus on are academic motivation, attention orientation, self-perception on own mental abilities and behaviours, cognitive and emotional engagement in learning, social and task-related behaviour regulation. The methodologies used consisted mainly in self- or others-reported questionnaires, behavioural measures evaluation, academic performance measurement, computerized testing of cognitive abilities, physiological measures recordings (e.g. saliva or blood samples, heart rate), electroencephalography (EEG), and functional magnetic resonance imaging (fMRI). The samples included in the reviewed articles vary from preschool to primary, middle and high school students, comprising 376 participants in total. The reported research outcomes are rather limited but they also offer optimism regarding the possibilities to use neuroscientific methods for investigating self-regulation in an educational context. Various aspects regarding limitations of this type of research are discussed.

Keywords: educational neuroscience; school context; self-regulation; systematic review.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


INTERCOMPREHENSION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASS Andreea-Manuela COJOCARIU
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The concept of intercomprehension is now part of the lexicon of the Didactics of Languages or of the vocabulary of those who reflect on teaching and learning foreign languages in the context of promoting the plurilingualism of European citizens. Intercomprehension is one of the current concerns although it has not yet really entered school and university institutions. It is in the state of experience, project or training and yet there is abundant material and intense reflection on this subject. Intercomprehension is considered practical worthy of being tried and for this reason there is a pedagogy and didactics of intercomprehension. My objective regarding intercomprehension is to investigate the interest, the possibilities and the modalities of a better awareness of the contact of languages in the classes of FFL (French as a Foreign Language).

Keywords:foreign languages; intercomprehension; plurilingualism

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


REFERENCE POINTS IN CURRICULUM DESIGN: GEOGRAPHY AS A SCHOOL SUBJECT Octavian MÂNDRUŢ
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This study is theoretical and exploratory. It aims to describe a reference system which should determine or influence the decisions for the new curriculum design. The example of geography as a subject matter (or, in a wider perspective, of a field of study called “Geography – Environmental Studies”) reveals specific elements resulting from the characteristics of the interior structure. The reference system may be altered, reduced, amplified, categorized or adjusted with respect to other subjects or fields of study, that are at least similar. The example of the “vertical” curriculum of Geography (grades V – XII) relies upon a system of outcomes (competencies) in progression (according to levels and ages) and it depends on the time horizon of the design. Consequently, different options might come out within the process. Nevertheless, the curriculum depends a lot on the paradigm of its design: with a scientific dominance (with a likely minimal individual human insertion) or with a subjective touch, as a result of some individual or group opinions which are more or less justified.

Keywords: competences; curriculum; environmental studies; fields of study; geography

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ANALYSIS OF THE SCHOOL ENVIRONMENT FROM THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS’ STRESS Angelica MIHĂILESCU
Full article | Abstract&Keywords

Abstract:The present paper aims at drawing attention on the stress levels students are exposed to in the educational environment. The study into the students’stress is insufficiently explored, and it can open new research directions in education given the general interest for the improvement of the school climate and effectiveness. In order to briefly present this topic we carried out document analysis and review of research that looks into the stress factors in education either as a study focus or in a wider perspective. Among these we highlight the fear of error, assessment and exams, public speaking.

Keywords: public speaking; assessment; stress factors; stress in education; fear of error

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


RESEARCH RESULTS

GUIDANCE IN HIGHER EDUCATION: NEEDS AND PRACTICES | Oana GHEORGHE, Mirela ALEXANDRU
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Dezvoltarea societăţii aduce astăzi o transformare continuă a conceptului de carieră, concept ce sparge bariere de gen şi de cultură. Debutul în carieră poate fi anevoios, iar nevoile tinerilor sunt dinamice, de aceea consilierea pentru carieră este un domeniu ce evoluează continuu, adaptându-şi strategiile, metodele şi mijloacele la grupul ţintă. În acest articol, s-a analizat relaţia dintre serviciile de consiliere pentru carieră, disponibile în cadrul universităţii VIA University College, din Danemarca, şi nevoile specifice ale studenţilor. De asemenea, am intenţionat să atragem atenţia asupra importanţei dezvoltării serviciilor pentru carieră, aceste servicii putând sprijini studenţii să îşi dezvolte atât competenţele profesionale, cât şi pe cele transversale, care să le permită să se adapteze mai uşor şi mai repede frecventelor schimbări apărute la nivelul pieţei muncii. Ideea realizării unei platforme on-line prin intermediul căreia să li se ofere studenţilor servicii de consiliere pentru carieră poate fi preluată şi adaptată contextului românesc.

Keywords: carieră; consiliere; nevoi ale studenţilor; piaţa muncii

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


UKRAINIAN EXPERIENCE OF ENHANCING SECONDARY SCHOOL PUPILS’ FINANCIAL LITERACY AT MATHEMATICS LESSONS | Nataliia VASYLIUK
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The article covers the role of financial literacy in the country’s economic growth, reveals the essence of the notion and significance of financial literacy, highlights the main results of studies that determine the level of financial literacy of the population of Romania and Ukraine. The main steps to improve the level of financial literacy of the citizens of both countries are listed. The Ukrainian experience of developing financial literacy of high school students during mathematics lessons is underscored. The author suggests the recommendations and certain examples of tasks for raising the level of financial literacy of high school pupils in the process of teaching mathematics.

Keywords: financial literacy; lessons of mathematics; mathematics training; problems of financial content

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


TEATRUL ÎN ŞCOALĂ. O INIŢIATIVĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU VIITOR Sylvia ROTTER, Ciprian NIŢIŞOR
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: The aim of this paper is to highlight experiences and benefits of drama in education that have been developed through the project „The National Educational Initiative – Drama in education”. The project was carried out in 2014 in Romanian secondary schools by the Vienna Theatre for Children Association. The initiative addressed to children, teens and teachers alike. The starting point of the project lies in the research and methodology that were developed within the “School for Life” initiative of the Vienna Theatre for Children in 2008. The focal point consists in exploring the impact of play in education and learning. The two projects that are mentioned in the paper identified and evaluated the skills of the children and youth who got involved in the drama activities. The results showed cognitive, emotional and interpersonal progress in acquisition.

Keywords: Das Wiener Kindertheater; drama in education; educational initiative; theatre for children

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


THE SCHOOL – FAMILY EDUCATIONAL PARTNERSHIP Maria-Livia GÂRŢU
Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The study brings to attention the issue of parenting and the school-family partnership, namely the case of young students, given the fact that their education raises more and more serious problems to their parents. They are entirely responsible for educating their children up to the school age. When the children start school, the responsibilities for their education are divided between family and school. The school-family partnership means effective communication, clearly-defined tasks, homogeneous actions for the benefit of the child; parents must be considered as active participants in the school education considering the fact that they know their children the best. In the past years, parenting programs are more successful than ever, by means of which educators teach parents how to raise their children with respect to positivity – Appreciative Parenting. According to it, several types of parental support are delivered: individual counselling, coaching, group counselling, parenting courses, support groups. In order to form positive behaviours in children, both parents and educators need four elements: love, availability, direction and dosage.

Keywords: school – family educational partnership, parenting programs, appreciative parenting, child behaviour

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


FULL ISSSUE