RP 2018-1

THEORETICAL STUDIES

FORMATIVE ASSESSMENT AS ASSESSMENT FOR LEARNING DEVELOPMENT | Lucian VOINEA

View article | Abstract&Keywords

Abstract: The article is a plea for the use of formative assessment – with a focus on the role of feedback – in order to develop students’ learning, including Learning to learn competence. We deal, mainly, with such aspects related to making learning visible for the students: learning goals, learning success criteria, assessment of learning progress, learning improvement, development of self-efficacy, self-assessment, use of mistakes as opportunities for learning. The view of formative assessment employed belongs to Royce D. Sadler.

Keywords: feedback, formative assessment, learning progress, learning to learn

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES. VISIONS, POLICIES AND CURRICULUM | Traian VRĂSMAȘ
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The education of persons with disabilities is concerning progressively Europe and the entire world, which is why a comparative approach with Romanian situation is needed. The study reviews the main visions, in a diachronic and synchronic manner (the medical, the social and the bio psychosocial model, categorical and no categorical approach), insists on the common evolution of visions, terminology and educational policies in this context, emphasis the connection with curricular policies. At present the indisputable vision of human rights (equality and equity, through the equalisation of opportunities) leads to a progressive focus of policies on an individualised (personalised) approach and less on a categorical one, regarding the education and the fundaments of the school curriculum for children/pupils with disabilities. An identified procrastination of Romania from this point of view – comparing with countries from Euroatlantic space and even some neighbouring countries – makes us responsible for adopting some measures, on short and medium terms, which are possible in the actual legislative context, from the educational perspective.

Keywords: disability, equality and equity, inclusive education, individualisation

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


THE EUROPEAN DIMENSION OF THE COMPETENCE-BASED SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE | Olena LOKSHYNA
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The adoption of the Lisbon Strategy (2000) and of the European Reference Framework on Key Competences for Lifelong Learning (2006) launched a competence-based approach in the EU member states education systems. During the last decade the concept of competence greatly influenced the education policy, school curricula and assessment models. The competence approach serves as an Europeanisation tool harmonising the education systems in order to raise their quality and, thus, to make the EU economy competent in the world. The Ukrainian education is under great influence of pan-European tendencies and policies that results in its Europeanisation. The competence approach is one of the tools of this process at the level of school education. Ukraine has travelled long pass from the discussion and definition of competences to the selection and adoption at the nationwide level. Still, this process is accompanied by a number of challenges that make the European experiences significant for the Ukrainian education in the process of its integration into the European education space.

Keywords: competence education, European education space, Europeanization, key competences, secondary education, Ukrainian education

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


INTERPROFESSIONAL COLLABORATION SKILLS TRAINING FOR SOCIAL AND EDUCATION FIELDS – A MODULE PROPOSAL | Mirela ALEXANDRU
View article | Abstract&Keywords

Abstract: The need for interprofessional collaboration may be condensed in Reid Hoffman’s words “No matter how brilliant your mind or strategy is, if you’re playing a solo game, you’ll always lose out to a team”. In the current social context, there is a strong need for the development of interprofessional collaboration skills, given the increasingly complex problems for which employees need to find solutions. Important steps have been taken at world level to develop interprofessional skills to meet demands by setting up interprofessional work organizations and implementing skills development programs in this direction. Medicines and IT domains are the most advanced in facilitating interprofessional skills development contexts, while the educational and social domains are still in their infancy, being more advanced in some countries. In Romania the interprofessional education is still pioneering, in order to support the process of its development in our country, in this article we propose an interprofessional skills training model for educational and social fields tailored to the training practice at VIA University College, Holstebro, Denmark.

Keywords: higher education, interprofessional collaboration, interprofessional education, training

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR GENERAL DIN UCRAINA, CĂTRE ATINGEREA STANDARDELOR EUROPENE | Oleh TOPUZOV
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Articolul analizează integrarea învățământului ucrainean în spațiul educațional european, în condițiile alegerii direcției europene, pentru Ucraina; în contextul integrării învățământului ucrainean în spațiul educațional european, se evidențiază o serie de reforme strategice, cum ar fi: actualizarea potențialului științific și pedagogic existent, punerea în aplicare a oportunităților elevilor și profesorilor ucraineni pentru prognoza, programarea, sprijinul științific și metodic pentru cooperarea în domeniile prioritare ale educației; adoptarea deciziilor strategice de management, care vor crea o foaie de parcurs pentru intrarea sistemului de educație ucrainean în spațiul educațional european; reformarea finanțării sistemului de învățământ; promovarea introducerii celor mai recente abordări științifice și a tehnologiilor educaționale; continuarea democratizării activității instituțiilor de învățământ; îmbunătățirea calității formării viitorilor profesori și a profesorilor universităților pedagogice; promovarea și dezvoltarea cooperării internaționale pentru instituțiile naționale de învățământ; asigurarea condițiilor pentru mobilitatea educațională. S-a stabilit ca una dintre prioritățile integrării sistemului de învățământ, în special a învățământului secundar general din Ucraina, în Spațiul Educațional European, să fie asigurarea calității în conformitate cu standardele europene. Conform Legii educației din 5 septembrie 2017, învățământul secundar general are trei niveluri de educație: învățământul primar care durează patru ani (începând cu vârsta de 6 ani); învățământul secundar de bază care durează cinci ani; învățământ secundar de profil de trei ani. S-a ajuns la concluzia că, în Ucraina, realizarea calității europene a educației va fi un factor puternic în rezolvarea problemelor economice, politice și culturale ale integrării europene a țării noastre, în dezvoltarea societății prospere și democratice. Prin urmare, în procesul de dezvoltare a sistemului național de învățământ, trebuie să se acorde mai multă atenție problemei asigurării calității educației.

Keywords: asigurarea calității, învățământul secundar general, opțiunea de europenizare a Ucrainei, Spațiul Educațional European, standarde europene

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


PRACTICA REFLECTIVĂ A PROFESORULUI – O NECESITATE | Ioana STĂNCESCU, Luminiţa Mihaela DRĂGHICESCU, Ana-Maria Aurelia PETRESCU
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Lumea în care trăim este una în permanentă schimbare, restructurare, transformare. Sistemul educaţional trebuie să se racordeze la această lume şi să formeze viitori adulţi responsabili, flexibili, creativi, care să răspundă adecvat solicitărilor din mediul social. Raportându-se la o astfel de ţintă, procesul de învăţământ urmăreşte formarea unor elevi care să dispună de competenţe de comunicare, cognitive şi metacognitive, emoţionale, interculturale, investigative, digitale, civice etc.
Întrebarea care se pune, firesc, în această situaţie, este ce fel de profesori pot forma astfel de elevi. Dincolo de pregătirea iniţială şi continuă pentru profesia didactică, profesorii trebuie să înţeleagă că eficientizarea activităţii didactice implică, în mod necesar, reflecţia asupra acesteia.
Prezentul studiu se focalizează pe conceptul de practică reflectivă, pe delimitarea unor etape ale acestui demers, pe identificarea unor metode şi instrumente specifice practicii reflective (jurnalele de reflecţie, înregistrările video şi audio ale lecţiilor, feed-back-ul etc.) şi, respectiv, pe conturarea unui posibil model de personalitate al profesorului reflectiv, ce își subsumează următoarele dimensiuni: cunoaşterea de sine, cunoaşterea elevilor, cunoaşterea organizaţiei şcolare, cunoaşterea curriculum-ului, cunoştinţe în domeniul pedagogic.
Considerăm că practica reflectivă reprezintă o resursă valoroasă, încă insuficient exploatată, care poate aduce beneficii importante profesorului şi, implicit, elevilor, asigurând succesul şcolar şi, ulterior, profesional şi social.

Keywords: calitatea procesului educaţional, competenţe, practică reflectivă, profesor reflectiv, stil didactic

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


STUDII EMPIRICE

CAUZE ALE VIOLENȚEI ȘCOLARE ȘI POSIBILE MODELE REMEDIALE | Otilia APOSTU
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Violența școlară este o manifestare la fel de veche ca istoria școlii. Formele de realizare, intensitatea și frecvența manifestărilor violente, implicarea diferiților actori ai școlii în inițierea acestora, dar și percepția și toleranța opiniei publice față de formele de violență și actorii ei sunt cele care variază de-a lungul timpului, conferindu-le specificitate și înțelegere diferită. Violența manifestată în spațiul școlar are forme variate de manifestare, iar pentru combaterea și prevenirea ei, esențiale sunt conștientizarea și acceptarea fenomenului în contextul larg al cauzelor care au determinat-o. Prezentul studiu este focalizat pe cauzele violenței școlare, în directă relație cu factorii determinanți ai acesteia (individuali, socio-familiali și școlari), și sunt analizate la trei niveluri diferite de manifestare: violența între elevi, violența elevilor asupra profesorilor, violența profesorilor asupra elevilor.
Prezentul studiu se bazează pe date de anchetă care investighează fenomenul violenței școlare la nivel național, din perspective multiple. Analiza realizată utilizează date cantitative obținute în cadrul unor anchete prin chestionar adresate elevilor, directorilor, profesorilor, consilierilor școlari, precum și date calitative obținute în cadrul unor anchete prin interviuri focalizate de grup realizate cu elevi, cadre didactice, părinți. Analizele întreprinse permit punerea în relație a opiniilor diferiților actori ai școlii asupra cauzelor violenței școlare, care, uneori, sunt antagoniste. Provocarea prezentului studiu nu este determinarea veridicității sau importanței cauzelor violenței școlare identificate de actorii școlii, ci pornind de la aceste cauze vor fi identificate măsuri, strategii, politici a căror implementare ar putea conduce la o vedere unitară a actorilor școlii asupra problematicii violenței școlare și la reducerea și combaterea manifestărilor violente la nivelul școlii.

Keywords: politici educaționale, prevenție și combatere a violenței, violență școlară

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


DISCURSURI COMPETITIVE DESPRE ROLUL PROFESORULUI, ÎNTR-UN LICEU TEORETIC | Octavia Mihaela BORȘ
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Acest articol descrie discursurile competitive despre rolul profesorului la clasă, identificate într-un colegiu teoretic din mediul urban mic, pe baza analizei a 11 interviuri semi-structurate cu profesori de liceu. Interpretarea modului în care profesorii invocă rolul profesorului în poveștile lor identitare, a dezvăluit următoarele discursuri competitive: profesorul trebuie să transmită cunoștințe versus profesorul trebuie să înlesnească înțelegerea; profesorul trebuie să noteze „obiectiv” versus profesorul trebuie să noteze „flexibil”. Argumentul principal al articolului este că în liceul studiat, domină ideea că profesorul trebuie să transmită cunoștințe și să noteze „flexibil”. A nota „flexibil” înseamnă a răspunde așteptărilor părinților, directorului și colegilor de „a da note mari” anumitor elevi și/sau tuturor elevilor. Această așteptare din partea profesorilor este favorizată de politica universităților de a include media generală din anii de liceu, în criteriile de admitere la programele de licență, dar și de politica liceului de a da posibilitatea părinților să aleagă profesorii copiilor lor pe baza unei cereri și dacă există consens între părinți.

Keywords: analiză de discurs, colegiu teoretic, evaluare a elevilor, politici de admitere, programă

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


POLITICI PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | Daniela POPA, Ratko KNEZEVIC
Vezi articolul | Abstract&Keywords

Abstract: Predarea și studierea în străinătate sunt elemente cheie în reducerea izolării regionale a comunității academice. Programele de schimb internațional sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea profesională și personală pe care o facilitează, având, de asemenea, un efect pozitiv asupra mediului socio-economic. Aceste mobilități permit fiecărui candidat să câștige o nouă și prețioasă experiență, să învețe limbi străine și să-și dezvolte, exerseze competențele interpersonale în medii culturale diferite. Acest articol furnizează o analiză SWOT privind implementarea politicilor educaționale cu privire la mobilitățile academice din instituțiile de învățământ superior din Bosnia și Herzegovina. Cercetarea presupune un demers calitativ. Metodele de colectare a datelor au fost interviurile semi-structurate cu respondenți cheie, experți în învățământul superior și studiul documentelor (legi, măsuri de implementare, decizii ale consiliilor de administrație universitare). Rezultatele evidențiază ca principale avantaje: transferul de cunoștințe transfrontaliere și numărul crescut de tineri profesioniști cu un nivel ridicat de angajabilitate. Cele mai pregnante bariere sunt atitudinile tributare sistemului de educație anterior și insuficienta promovare a tuturor beneficiilor ce pot fi obținute din acest tip de mobilități. Valoarea acestui articol stă în potențialul său de a sublinia complexitatea țării cu neobișnuit de multe ministere ale educației care afectează mobilitățile academice.

Keywords: învățământ universitar, procesul Bologna, transfer de cunoștințe

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


RECENZII

CONSTANTIN CUCOȘ. EDUCAȚIA. REÎNTEMEIERI, DINAMICI, PREFIGURĂRI. Iași, Editura Polirom, Colecția „Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici”, 2017, 278 pagini, ISBN print: 978-973-46-6760-4 | Gabriela Alina ANGHEL
Vezi recenzia


ADRIAN MIROIU, BOGDAN FLORIAN. UNIVERSITATEA ROMÂNEASCĂ AZI. București, Editura Tritonic, 2015, 356 pagini, ISBN: 978-606-749-033-6 | Otilia APOSTU
Vezi recenzia 


CRISTINA SIN, AMÉLIA VEIGA, ALBERTO AMARAL. EUROPEAN POLICY IMPLEMENTATION AND HIGHER EDUCATION. ANALYSING THE BOLOGNA PROCESS (Implementarea politicii europene și învățământul superior. Analiza Procesului Bologna). Londra, Palgrave Macmillan, Colecția: Provocări în învățământul superior, 2016, 236 pagini, ISBN print: 978-1-137-50461-6 | Miruna Luana MIULESCU 
Vezi recenzia 


IN MEMORIAM

EUGEN NOVEANU. DIMENSIUNEA ASCUNSĂ | Dan BADEA

Vezi articolul


NUMĂR ÎNTREG