All posts by cornelio

RP 2015 – 1

ABORDĂRI TEORETICE

INOVAŢIE, PARTICIPARE ŞI TRANSPARENŢĂ ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE CURRICULARĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, CLASELE A III-A – A IV-A | Angela TEŞILEANU, Ciprian FARTUŞNIC

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Acest articol analizează procesul de realizare a unor noi programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a din învăţământul primar, în contextul dezvoltării unui nou Curriculum naţional. Aflat la intersecţie de perspective, procesul oferă ocazia unei radiografii de detaliu a celor mai importante provocări cu care s-au confruntat conceptorii de curriculum, dar şi a aspectelor de noutate existente în programe ca răspuns la aceste provocări. Articolul prezintă, de asemenea, procesul parcurs de programele şcolare de la stadiul de proiect la cel de document curricular oficial, detaliind etapa de consultare a specialiştilor şi a practicienilor din domeniul educaţiei. Experienţa este reflectată în articol sub aspectul rezultatelor înregistrate şi al semnificaţiei acestora pentru dezvoltarea unei culturi a participării şi a transparenţei.

Cuvinte-cheie: competenţă-cheie, competenţă, programă şcolară, curriculum naţional, dezvoltare curriculară, transparenţă.


ASPECTE PSIHOLOGICE ALE RELAŢIEI DE MENTORAT | Elena STĂNCULESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Acest articol prezintă o temă care nu a mai fost abordată în literatura de specialitate românească şi anume aspectele psihologice ale relaţiei de mentorat. Chiar şi în literatura străină, specialiştii au explorat mai mult activitatea de mentorat şi nu fundamentele psihologice ale relaţiei care se construieşte în acest context. A fost subliniată în acest articol ideea că eficienţa relaţiei de mentorat este influenţată, în primul rând, de aspecte care ţin de personalitatea mentorului, cum ar fi: generativitatea, empatia, uşurinţa în stabilirea de relaţii interpersonale, atitudinea pozitivă faţă de stagiar, autoeficacitatea şi integritatea sau verticalitatea morală. Beneficiile relaţiei de mentorat se regăsesc atât în cazul stagiarului, cât şi al mentorului, din punct de vedere instrumentalşi psihosocial. Am explorat nu doar beneficiile relaţiei de mentorat, cişi eventualele tipare contraproductive care pot să apară în aceste condiţii. Având în vedere complexitatea rolului mentoruluişi contribuţia adusă la formarea profesională a celor aflaţi la începutul carierei didactice, este nevoie de studii aprofundate ale aspectelor psihologice care eficientizează relaţia dintre mentorşi stagiar.

Cuvinte-cheie: mentor, stagiar, beneficiile mentoratului, atitudine suportivă, dezvoltare profesională.


PREDAREA INTEROGAȚIEI: DE LA LECȚIA DE GRAMATICĂ LA COMPETENȚA EXISTENȚIALĂ (ENSEIGNER L’INTERROGATION: DE LA LEÇON DE GRAMMAIRE À LA LEÇON DE SAVOIR-ÊTRE | Simona-Aida MANOLACHE

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Resumé: Bien que la plupart des enseignants roumains de français se rendent parfaitement compte du riche éventail de fonctions de l’interrogation dans la vie de tous les jours (faciliter la communication, stimuler la réflexion sur soi et sur les autres, encourager la créativité et la recherche, etc.), ils se limitent assez souvent à faire apprendre à leurs élèves comment formuler correctement les questions du point de vue grammatical, sans mettre celles-ci à profit, par des pratiques quotidiennes, afin de développer les compétences générales individuelles des jeunes. Nous avons l’intention de présenter quelques exemples de stratégies et d’activités «interrogatives» qui, proposées assez fréquemment dans la classe de français langue étrangère, pourraient contribuer à l’épanouissement des élèves roumains.

Mots-clés: interrogation, action, savoir-apprendre, savoir-être.

Rezumat: Deşi majoritatea profesorilor români de limbă franceză cunosc foarte bine multiplele funcţii ale interogaţiei în viaţa de zi cu zi (facilitarea comunicării, stimularea reflecţiei asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi, încurajarea creativităţii şi a cercetării etc.), ei se limitează frecvent la a-i învăţa pe elevi cum să formuleze corect întrebările din punct de vedere gramatical, fără să profite de ele pentru a dezvolta, prin practici cotidiene, competenţele generale individuale ale tinerilor. Avem intenţia să prezentăm câteva exemple de strategii şi activităţi bazate pe interogaţie, care, propuse suficient de des la ora de limbă franceză ca limbă străină, ar putea contribui la dezvoltarea plenară a elevilor români.

Cuvinte-cheie: interogaţie, acţiune, capacitatea de a învăţa, competenţa existenţială.


INFLUENȚA DIFERITELOR TIPURI DE ÎNVĂȚARE ȘI TEHNOLOGII CARE ACȚIONEAZĂ ASUPRA MECANISMELOR MODERNE DE EDUCAȚIE – UNELE CONSIDERAȚII | Dragoş BARBIERU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Privite din perspectiva formelor şi metodelor tradiţionale, eLearning poate iniţia noi procedee orientate spre rezolvarea de probleme legate de activitatea practică profesională, indiferent de volumul de muncă implicat de acestea. Aceasta formă modernă de educaţie permite rezolvarea sarcinilor de la distanţă, reducând nevoia de deplasare efectivă şi apariţia de întreruperi bruşte ale activităţilor curente. Atunci când este proiectat din perspectiva metodelor de predare, eLearning ridică o serie de provocări în egală măsură pedagogice, tehnologice şi, pe cale de consecinţă, pragmatice. Totuşi, atunci când ne confruntăm cu noi provocări, noi solicitări născute din condiţionalităţi educaţionale, avem nevoie de mai mult decât ne pot oferi nouă tehnologia şi pedagogia; avem nevoie de noi energii şi aspiraţii.

Cuvinte-cheie: eLearning, activităţi de predare, tipuri de învăţare, învăţare bazată pe activităţi practice profesionale, sistem avansat de distribuţie a învăţării.


ÎN CE MĂSURĂ NE AJUTĂ MATEMATICA? EXEMPLE DE APLICARE A MATEMATICII: DE LA FRACŢII LA ALOCAREA RESURSELOR ÎNTR-O ORGANIZAŢIE | Luminiţa CATANĂ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Alocarea resurselor este o problemă importantă pentru manageri şi pentru membrii unei echipe, iar rezolvarea sa corectă şi echitabilă este imposibilă fără matematică. De la fracţiile simple şi până la modele mai complexe ale matematicii este un drum lung. O constatare cu caracter general este aceea că, de obicei, resursele sunt limitate sau au un ritm de acumulare mai lent decât cerinţele sau nevoile pe care persoanele le au în mod curent, ceea ce duce la insatisfacţiişi la stări conflictuale în cadrul grupurilor. Articolul dezbate pe larg problema aceasta, recurgând la explicaţii matematice. Matematica ne arată că, dacă vom alege strategii de alocare a resurselor astfel încât fiecare persoană să fie cât mai mulţumită cu resursele pe care le primeşte sau dacă resursele sunt „corect” împărţite, stările de nemulţumire vor fi mai rareşi intensitatea lor redusă. Sunt prezentate câteva modele matematice, explicate într-un limbaj accesibil şi care ar putea fi preluate ca aplicaţii în orele de educaţie antreprenorială sau de matematică la liceu, oferind elevilor o bază de informaţii pentru dezbateri.

Cuvinte-cheie: alocarea resurselor, teoria jocului, jocuri matematice.


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR
TIC ÎN PRIMII ANI DE ȘCOALĂ ÎN MUNTENEGRU | Veselin MIĆANOVIĆ, Dijana VUČKOVIĆ, Tatjana NOVOVIĆ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul propune un studiu exploratoriu care se referă la aspectele metodologice ale implementării TIC în primii ani de şcoală. Având în vedere importanţa modernizării procesului de achiziţie a cunoştinţelor la vârsta şcolară mică, acolo unde educaţia trebuie adaptată caracteristicilor şi nevoilor individuale ale elevului, evidenţiem marele potenţial al tehnologiei informaţiei în clasele primare. Studiul s-a derulat în trei regiuni din Muntenegru pe un lot de 420 de profesori de învăţământ primar. Lotul a fost eterogen atât din punct de vedere al experienţei cât şi al calificărilor deţinute. Două obiective au fost urmărite: în perspectivă teoretică, acest studiu şi-a propus să evidenţieze nevoia modernizării şcolii primare; în perspectiva cercetării exploratorii, interesul s-a centrat pe investigarea prezenţei TIC în organizarea şi implementarea învăţământului primar, precum şi pe abilităţile profesorilor de a folosi noile tehnologii la clasă. Rezultatele indică o distribuţie neuniformă a TIC din punct de vedere geografic intre şcolile investigate, precum şi o mare varietate a răspunsurilor din perspectiva variabilelor independente. Au fost identificate o serie de probleme în utilizarea TIC în şcoală primară din perspectiva profesorilor şi au fost propuse măsuri pentru eficientizarea situaţiei actuale.

Cuvinte-cheie: TIC, învăţământ primar, competenţe profesionale, elev, profesor.


EDUCAŢIA PRIN FILM | Cristian RĂDUCANU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul susţine promovarea educaţiei prin film în cadrul reformei curriculumului oficial, ca formă a educaţiei multimedia, luând ca puncte de reper şapte premise ale teoriei constructiviste a învăţării pe care educaţia multimedia le satisface: autenticitatea învăţării, vizibilitatea învăţării, competenţe de gândire de ordin superior, învăţarea prin metafore, transdisciplinaritatea, finalitatea morală a educaţiei şi autoreglarea progresului de învăţare. Impactul filmului în educaţia elevilor este relevat de rezultatele unui sondaj de opinie. Patru aplicaţii privind studiul istoriei din perspectiva subiectivă a filmului sunt oferite ca exemple de facilitare a înţelegerii şi învăţării de cunoştinţe istorice, valori şi atitudini civice, prin intermediul educaţiei cinematografice.

Cuvinte-cheie: educaţia cinematografică, constructivism, evaluare autentică, învăţare prin proiecte, reforma curriculumului integrat.


EVALUARE ŞI MOTIVAŢIE | Cristian-Mihai POMOHACI

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: În ce măsură un mesaj transmis de către un profesor unui grup de studenţi poate modifica implicarea acestora într-o sarcină de lucru? Articolul de faţă îşi propune să răspundă la această întrebare. Concret, sunt studiate şi comparate pe baze statistice rezultatele obţinute în contextul unei sarcini de lucru, simpleşi exterioare domeniului în care se specializează două grupe de studenţi care primesc mesaje total diferite referitoare la importanţa testării. Constatările arată că primirea unui astfel de mesaj din partea profesorului influenţează rezultatele finale ale studenţilor, stimulând interesul acestora pentru subiectul testat, în timp ce alţi factori, precum genul persoanelor participante, nu determină rezultate semnificativ diferite.

Cuvinte-cheie: motivaţia studenţilor, fluenţa în exprimare, motivaţieşi evaluare în învăţământul universitar.

AGRESIVITATEA LA ELEVI – DIFERENŢE DE GEN | Maria GOGA, Dănuţ BĂRCĂCIANU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Cercetarea descrisă în acest articol vizează înţelegerea fenomenului de agresivitate într-un lot comparativ de elevi din clasele gimnaziale (VI-VII), dintr-un număr de şcoli din Bucureşti şi judeţul Ilfov. În vederea realizării scopului propus, în cadrul acestui studiu, au participat nu numai elevi dar şi cadre didactice de la aceleaşi şcoli din Bucureşti şi Ilfov. A fost explorat fenomenul de agresivitate, din perspectiva ideii de gen, în rândul elevilor din şcolile menţionate.

Cuvinte-cheie: agresivitate, diferenţa de gen, gimnaziu.


FORMAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR DIN ROMÂNIA | Laura Elena CĂPIŢĂ, Simona Luciana VELEA

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul prezintă o cercetare exploratorie din domeniul formării continue a cadrelor didactice universitare, derulată în contextul unui proiect structural în curs de desfăşurare. Punctul de plecare al cercetării este că în condiţiile trecerii de la „paradigma ofertei de predare la o paradigmă a cererii de învăţare”, instituţiile de învăţământ superior trebuie să valorifice cadrul legislativ şi bunele practici pentru a diversifica activităţile de formare continuă a cadrelor didactice. Datele obţinute prin aplicarea unor instrumente cantitative oferă suport pentru conceperea unor programe de formare a cadrelor didactice universitare, dar şi pentru noi cercetări care să pună în valoare misiunile asumate de către universităţi în domeniul activităţii didactice.

Cuvinte-cheie: formarea personalului didactic universitar, dezvoltare profesională continuă, pregătire psihopedagogică, misiunea universităţii.


AGENDA EDUCAŢIEI

PROF. ELENA MOLDOVAN – SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI MINISTRU AL EDUCAŢIEI | Dan BADEA

Vezi articolul


IN MEMORIAM

NICOLAE SACĂLIŞ CALATA (28 IANUARIE 1944 – 4 FEBRUARIE 2015) | Dan BADEA

Vezi articolul


RECENZII

FLORENTINA SÂMIHĂIAN. O DIDACTICĂ A LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE: PROVOCĂRI ACTUALE PENTRU PROFESOR ŞI ELEV | Ligia SARIVAN

Vezi recenzia

EUGENE R. SMOLEY. EFFECTIVE SCHOOL BOARDS: STRATEGIES FOR IMPROVING BOARD PERFORMANCE | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

Vezi recenzia


NUMĂR ÎNTREG

rp 2014 – 2

THEORETICAL APPROACHES

CHANGING EDUCATION IN A CHANGING SOCIETY. SOME REMARKS ON THE POLISH CASE | Krystyna SZAFRANIEC

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: After 1989, young Poles showed high expectations related to education. As a result of strong pressure for change, education began to open in the direction of popular expectations even before real reforms have been implemented. Later on reforms were promoted but schools, instead of playing a growing role in promoting young generation remained the same channel that helps families with promoting social and cultural benefits, contributing to the polarization of society. Therefore, further reforms are needed both at the pre-university and university levels to provide better educational and vocational guidance, to develop creativity and original thinking.

Keywords: “downward elevator”, educational structure, education paths, higher and secondary education, life-long learning, polarization of society, supply of education.


TOMA COCIŞIU AND THE ACTIVE SCHOOL IDEAS DICTIONARY | Steliana LEFTER, Viorel NICOLESCU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Toma Cocişiu (1887-1986), one of the most active and long-living pedagogues of the Romanian Active School, who’s name is linked to the founding of the famous „Blaj Experimental School”, left a rich archive behind, mirroring his efforts, projects, hopes and dreams. He aimed to elaborate – among other things – a comprehensive „Dictionary of Ideas of the Active School”. The manuscript, unpublished until now, contains a series of files on emblematic ideas concerning fundamental pedagogical terms. This article tries to present Cocişiu’s efforts in this direction.

Keywords: Toma Cocişiu, alternative education, Blaj experimental school, individual study, child experience.


RESEARCHES, INTERVENTION MODELS, GOOD PRACTICES
THE JENA PLAN IN THE NETHERLANDS | Kees BOTH

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: More than 50 years ago the first non-graded multi-aged groups organized according to the Jena Plan were registered in the Netherlands. Their number increased quite fast, due to several factors: the interest of parents and teachers for innovation in education; the openness of the Dutch educational system for freedom and innovation in education, encouraging parents, teachers and communities to organize schools with certain pedagogical or confessional particularities; last but not least, the support of experts in the educational field, in order to adapt the Peter Petersen model to the realities of the contemporary Dutch society and school. This is in fact a major strength of the Jena Plan: its openness and the adaptability to present-day needs and realities of schools and societies. This article starts from the contribution of prof. Kees Both „Jena Plan in the Netherlands”, held during the national seminar with international participation „Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014). Translation: Monica Cuciureanu

Keywords: Jena Plan, freedom in education, world orientation.


THE JENA PLAN AFTER TWO DECADES IN THE ROMANIAN EDUCATION SYSTEM | Gheorghe FELEA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This article starts from the contribution of conf. univ. dr. Felea „Globalisation and Pluralism in the Romanian Pre-univerty School System”, held during the national seminar with international participation “Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014). The author briefly describes in the first part of the article the history of the Jena Plan in Romania, both during the period between the two World Wars and after 1989. In the second part of this material a special attention is given to the terms ”identity” and ”alterity”, which belong to the specific concepts connected to the field of educational alternatives. Conclusions and a rich list of references are to be found at the end of this article, dedicated to the celebration of two decades of existence of the Jena Plan in Romania.

Keywords: educational pluralism, identity, alterity, difference, educational alternative.


QUO VADIS JENA PLAN | Monica CUCIUREANU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Teachers and experts from Romania and abroad have met to celebrate 20 years of activity according to the Jena Plan in Romania, but also to analyze the recent history of this educational alternative in our country and to design its future development. This article starts from two contributions of the author ”Reform in Early Childhood Education from the perspective of the Jena Plan” and ”Recent tendencies in the Jena Plan movement in Romania”, held during the national seminar with international participation ”Jena Plan in Romania – Two Decades of Existence” (Mangalia, 5 – 7 September 2014).

Keywords: educational pluralism, identity, alterity, difference, educational alternative.


ORIENTATION IN THE ENVIRONMENT WITHIN THE JENA PLAN | Luminiţa MARTINESCU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Taking into account the age-particularities of children at preschool level, a special emphasis is made on their direct contact with nature and with real life, in general, because personal experience is the best foundation for learning. According to the Jena Plan, kindergarten-teachers should start from practical issues in order to enable children to acquire knowledge, to help them develop through an internal individual process and to achieve good education. The orientation into the environment must be seen in this context. The environment represents all external factors, both related to nature and to human society, influencing one’s existence and condition. Since birth, children grow and develop bio-psycho-socially under the direct influence of the environment. It represents for them the main source of learning. Being directly in contact with people, objects, natural and social phenomena, preschool children develop their personality and adjust to certain realities.

Keywords: Jena Plan, preschool education, orientation in the environment.


STEP BY STEP… AMONG MEMORIES | Ioana TARĂU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This year Step by Step reached 20 years since its implementation in the Romanian educational system. The innovative elements (the approach by using teaching, learning and evaluation methods which take into account child personality, the personalisation of education, the activity in activity centres), as well as the principles on which this alternative is based, have led to the spreading of this program in the entire country, both at pre-school, as well as at primary-school level. At School No. 5 in Bucharest the alternative has been successfully working for sixteen years, and, starting this school year, the number of Step by Step classes has surpassed the traditional method classes at primary school level. The article presents both views regarding the approach and the integration of alternative education in public schools distinguishing the Step by Step particularities and the traditional system.

Keywords: alternative education, integrated curriculum, thematic study.


THE TEACHER’S ENTHUSIASM AND THE POWER OF WORDS IN EDUCATION – ANALYSES WITHIN THE INTERDISCIPLINARY MASTER PROGRAM: ALTERNATIVE PEDAGOGIES AND DRAMA IN EDUCATION (PED-ARTE) | Crenguţa Lăcrămioara OPREA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: To be a good teacher requires being a good actor in the classroom, to be able to convey to the students emotion and desire to learn more about certain contents. It is important the way in which the teacher manages to stimulate the curiosity and maintain the students’ interest in living the joy of personal discoveries. Through the way he communicates with the student and using appropriate methods and techniques to stimulate creativity, the teacher may attract his interest, his curiosity and his desire for knowledge. The enthusiasm of the teacher is the key for a good learning in school. This encourages the student‘s interest, maintains his attention and a positive attitude. In this way, there is an increase in the student‘s motivation which directly influences his educational results and his performance.

Keywords: education, enthusiasm, physical and mental health, power of words, interactive teaching and learning.


VOLUNTEERING – A CRITERION TO ASSESS ENVIRONMENTAL EDUCATION | Marţian IOVAN

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The author proves that the efficiency of the environmental education could be much higher if included within the broader sphere of moral and civic education and if it is driven by a more extensive ideal sprung from the fundamental human right to a clean and well preserved environment, by the contemporary moral and civil values. Based on empirical research, the author pleads and motivates for an increased capitalization of the humanities and social sciences, of art, of environmental ethics and aesthetics in shaping “the ecological personality” of the tomorrow people. Seen as a result of the environmental education, the ecological personality materializes in volunteering in order to find the answers for the environmental issues in the contemporary societies. When shaping this kind of personality profile, the ecological awareness need not be underestimated to the detriment of the positive attitudes and feelings towards the environment, the human will and the orientation of character. When shaping these personality traits through environmental education activities, one must emphasize the importance of practice and applied actions aimed to protect the environment, and in general, the practice of civic-moral education method.

Keywords: environmental education; eco-ethics; sustainable development; environmental issues; volunteering; moral values.


REVIEWS

MARTI TARU, FILIP COUSSÉE, HOWARD WILLIAMSON (Eds.). THE HISTORY OFYOUTH WORK IN EUROPE. RELEVANCE FOR TODAY’S YOUTH WORK POLICY. Vol. 4, Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2014, 142 p., ISBN 978-92-871-7736-0 | Sorin MITULESCU

Full review

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI (THE TEACHER’S CONCERNS AND WORRIES). Piteşti, Paralela 45 Publishing House, 2013, 239 p., ISBN 978-973-47-1626-5 | Dan BADEA

Full review

FULL ISSUE

RP 2014 – 1

THEORETICAL APPROACHES

MUSEUM PEDAGOGY: SCOPE, ISSUES, PERSPECTIVES | Constantin CUCOŞ

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The purpose of our present paper is to create an inventory of the specific characteristics and virtues of museum education. We highlight the status of this subject in the context of the educational sciences, the importance of its objectives, as well as its main topics which give room to enquiry and its contribution to reinforce the educational dimension. A museum should be understood as more than a mere formative environment – in itself or in connection to school – but also as a way of didactic understanding and reinterpretation of reality.

Keywords: museum education, museum values, museum didactics, nonformal education, informal education.


TEACHING FLUENCY FOR COMMUNICATIVE INTERACTION IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE | Julia RYBINSKA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: For the purpose of this study three prominent questions have been asked: the significance of an interactive-engaged approach, ICT competences and online teaching, the use of creative techniques and their influence on the students’ communicative competence. We discuss the nature of communication and its relevance to various stages of learning, emphasize the importance of integrating skills, analyze the differences and similarities in learning how to speak and write. The basic aim of foreign language teaching is to endow the students with linguistic competence, to help them adapt to the needs of society, to use the language functionally in order to achieve the expected effect. This paper will focus on several methods and strategies which makes English teaching attractive.

Keywords: communicative competence, communicative interaction in English, foreign languages, creative methods, creative students.


A NEW METHOD TO GRAPHICALLY REPRESENT THE CURRICULUM FROM A SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE | Tiberiu Octavian CUJBĂ

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: Firstly, the article analyzes several graphical representations of the curriculum, as shown in the literature. Secondly, the author formulates a new graphic representation. This is developed with a complex method which allows curricular planning and design in the sociocultural environment. This representation is more accurate as it is based on an original method which lies in the area of inter-disciplinarity, at the crossroads of education and academic subjects: mathematics, physics, statistics, sociology, psychology, philosophy etc.

Keywords: curriculum, graphical representation of the curriculum, sociocultural system.


PROPOSALS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTS EDUCATION IN UNESCO AND EU POLICY DOCUMENTS | Lucian VOINEA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The article aims to present the vision and the main recommendations regarding the role and implementation of arts education in policy documents of UNESCO and the European Union. We focus the following issues: role and main objectives, conceptual framework, implementation, training of teachers and artists, research and assessment, dissemination of results and best practices.

Keywords: arts education, educational policies, conceptual framework, training, research.


DISCOURSE ON AESTHETIC EDUCATION | Dan BADEA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: This paper presents one of the most interesting books that were written before 1989: namely Cultura estetică şcolară (School Aesthetic Culture) published in 1967 by George Văideanu. We have tried to highlight the various reasons for which the book is still a remarkable text about education even in our day and age. This is a text that includes passion for a “minor” cause (aesthetic education), critical thinking and an articulated pedagogical conception.

Keywords: school aesthetic culture, aesthetic pedagogy, aesthetic education, aesthetics.


COMPETENCES, NEVERTHELESS | Tiberiu Marcian MIHAIL

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: I herein aim to skeletonize a starting point in reconsidering the gist of competences („competenţialitate”), by readdress the inner structure of competences as virtualities of professionality – compounding parts of educational expertise – and their inherentevaluability. My goal is to notify by an approach of a reflection-research sort, backed on experiences both of investigation and training, inclusively by a consistent endnotes apparatus –, some aspects of the actual competential theory groundlessness and to suggest some conceptual clearings and re-problematizations in competences’ contribution to a qualitative design of the on-the-job training, suitable for them as full-age features.

Keywords: area of competences, propensity towards, (appetence), performing act, transformed values.


RESEARCHES, INTERVENTION MODELS, GOOD PRACTICES
HOW TO SUPPORT CHILDREN FOR EASY SCHOOL LEVEL CROSSING | Speranţa FARCA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The differences between school levels within our traditional education system are steeper than switching between different education systems. For the child, the transition from kindergarden to primary school and then to secondary level is a real world change. We initiated this research project “The child’s accommodation with the school level crossings in compulsory education” in an attempt to highlight and improve on these difficulties. This article is a general presentation of the research project.

Keywords: education, accommodation, level of education, school entry, the entry into middle school.


ADAPTATION TO STUDENTS’ LEARNING STYLES IN THE BLENDED LEARNING APPROACH | Maria GOGA

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The research presented in this article aims at exploring the relevance of the students’ learning styles for the design of blended learning programs. To achieve this purpose we made a research study with teachers and students from CREDIS, University of Bucharest. We explored the existing blended learning experiences as well as the students’ and professors’ opinions concerning the adaptation of instruction to the students’ learning styles.

Keywords: blended learning, learning styles, instructional design.


BLENDED LEARNING TRAINING FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The research has been done in two stages. The first stage consisted in structuring and designing the topics for a blended learning training program in counselling and consultancy. This stage collected information on to the teachers’ and principals’ values system, as well as information concerning the ideal principal and the school of excellence, the basic features of the principal’s social and school representations. Other results have also been relevant such as: models of organizational communication, the communication themes and the usefulness of the communication competencies for preventing the negative aspects in the school life and for making good use of the analysis and diagnosis or the specialization in the training area. The second stage of the research refers to the impact analysis of the training course. We identified difficulties in using the Moodle platform, we analysed the facilities offered for downloading the course materials, the access to the training materials, the relevance and quality of the training.

Keywords: training program, blended learning, educational management, quality management.


LITERATURE IN THE DIGITAL AGE | Aniela MANCAŞ

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The new media compete with reading practices in an unprecedent way as they offer new opportunities for both reading for information and reading for pleasure. Educators can choose to blame the digital era for school shortcomings. In a pessimistic perspective, students who extensively use the internet become superficial and get limited brains. There is nevertheless an optimistic approach where the new technologies, if they are well tuned to sound planning, could catalyze quality learning and deep reading. Our paper starts from a few conclusions in recent cognition studies by reputed analysts and presents successful school activities where students who use the new media step naturally and effectively in the literary universe and internalize concepts and values.

Keywords: new media, literature education, ICT in classroom practice, reading competences.


LEARNING STYLES AND ATTITUDE TOWARD SELF | Elena GHIZDĂREANU

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The purpose of this study is to explore the learning styles and to analyse attitudes toward self of 116 students from the Faculty of Psychology of Bucharest University and from the Polytechnic University of Bucharest.We applied a learning styles questionnaire adapted from Honey and Mumford (1986) and Carver’s (2008) Attitude Toward Self Scale. The randomly selected sample consisted of 57 Psychology students and 59 students from the Polytechnic University, mostly aged 19, 20 and 21. Results have confirmed the hypothesis of our research. First conclusion is that Psychology students have a greater need for mentorship, compared to Polytechnic students. Second conclusion is that reflective learning style correlates with the tendency to generalize. The third conclusion of the study is that theorizing learning style correlates with high standards. This study provides relevant premises for larger studies concerning learning styles and student attitudes toward themselves.

Keywords: learning styles, mentorship, attitude toward self.


MANAGERIAL COUNSELLING AND CONSULTING FOR SCHOOL PRINCIPALS | Paul BLENDEA, Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The paper presents the main concepts that underline the on-line and face to face counselling and management course for the head teachers in primary and secondary schools that was designed and implemented in Vrancea County in 2013 by a team of researchers from the Counselling and Educational Management Department in the Institute of Education Sciences, Bucharest, Romania.

Keywords: counselling, managerial consulting, organizational culture, leadership, leadership staff.


ACQUIRING COMPETENCES FOR LIFE: JOBS – JOB ORIENTATION TRAINING FOR BUSINESSES AND SCHOOLS IN ROMANIA. EXPERIENCES ON IMPLEMENTATION FROM A TRANSCULTURAL POINT OF VIEW | Wiltrud WEIDINGER

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: The article describes the importance of competence-based training and learning in the Job Orientation Training for Businesses and Schools programme (JOBS) in Romania. It focuses on the different areas of competences and their application in the relevant components within the project. From a Swiss perspective the experiences from the implementation of such competence-based programmes are presented as a conclusion for a further development and knowledge transfer.

Keywords: job orientation, career guidance, competences, competence based training, student-centred learning, teaching material.


EXERCISE FIRM: FROM THE VIRTUAL TO THE REAL ENVIRONMENT | Mihaela CIORSAC

Full article | Abstract&Keywords

Abstract: “Exercise firm” is modern and interactive teaching and learning method, successfully applied in Romanian technological high schools. The current article analyse the “exercise firm” method applied in the virtual business environment in ROCT system in Romania – a compartment of NCVET – Ministry of National Education. The role of the exercise firms in the virtual business environment is to develop dynamic entrepreneurial skills of students, simulating a real emergent business competition environment.

Keywords: exercise firm, virtual business environment, applied learning.


EDUCATION AGENDA

PRIMARY SCHOOL CAREERS: WIDENING THE FUTURE | John KELLY

Full article

A VIRTUAL COMMUNITY OF MATH AND SCIENCE TEACHERS | Irina VASILESCU

Full article

ERASMUS+ | Corina POPESCU

Full article

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM ELENA JOIŢA | Anton ILICA

Full article

IN MEMORIAM GEORGE VĂIDEANU | Dan BADEA

Full article

FULL ISSUE