Arhive categorii: Fără categorie

RP 2017-2

ABORDĂRI TEORETICE

CERCETĂRI ASUPRA AUTOREGLĂRII ÎN CONTEXTUL NEOUROŞTIINŢEI EDUCAŢIEI – O ANALIZĂ SISTEMATICĂ  Violeta Maria CARAGEA, Lucian VOINEA, Miruna Luana MIULESCU
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Auto-reglarea în contexte şcolare este un subiect care a preocupat mulţi cercetători din variate discipline. Neuroştiinţa educaţiei este un domeniu emergent de cercetare care îşi propune să conecteze cunoaşterea şi metodologia specifică neuroştiinţelor cu cea a altor domenii mai consecrate în studiul învăţării şi educaţiei, precum psihologia, sociologia sau ştiinţele educaţiei. Lucrarea de faţă analizează studiile empirice recente ce explorează auto-reglarea în sistemul preuniversitar şi care se încadrează în literatura de neuroştiinţă a educaţiei. În urma unei căutări şi filtrări laborioase, conforme cu metodologia analizei sistematice, am identificat cinci articole care au trecut de criteriile de filtrare predefinite. Rezultatele analizei noastre sugerează că acest tip de literatură este publicat în mod special în ultimul deceniu, fiind prilejuit de noile metodologii din neuroştiinţă care au facilitat realizarea de studii non-invazive avansate la nivelul creierului uman. Principalele elemente ale auto-reglării studiate în aceste articole se referă la orientarea şi reglarea motivaţiei pentru învăţare, orientarea atenţiei, modul de percepere a propriilor abilităţi mentale şi comportamente, gradul de implicare cognitivă şi emoţională în învăţarea şcolară şi autocontrolul comportamentului social şi cel privind implicarea în sarcinile şcolare. Metodologiile utilizate au constat în principal în aplicarea de chestionare auto-completate sau completate de către ceilalţi, evaluări comportamentale, testarea performanţei academice, teste computerizate vizând abilităţi cognitive, înregistrări de indicatori fiziologici (precum probe de salivă, sânge sau bătăile inimii), electroencefalografie (EGG) şi imagistică funcţională prin rezonanţă magnetică (RMN funcţional). Eşantioanele incluse în aceste studii variază de la elevi preşcolari la cei din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, însumând 376 de participanţi în total. Rezultatele de cercetare raportate sunt mai degrabă limitate, însă oferă totodată optimism privind utilizarea metodelor de investigare din neuroştiinţe pentru cercetarea auto-reglării în context şcolar. Diferite aspecte privind limitările acestui tip de cercetare sunt, de asemenea, discutate în acest articol.

Cuvinte-cheie: analiză sistematică de literatură; auto-reglare; context şcolar; neuroştiinţa educaţiei.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


INTERCOMPREHENSIUNEA ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE Andreea-Manuela COJOCARIU
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Conceptul de intercomprehensiune este acum parte a lexicului Didacticii limbilor sau a limbajului celor care reflectează asupra predării şi învăţării limbilor străine în contextul promovării plurilingvismului cetăţenilor europeni. Intercomprehensiunea este una dintre preocupările actuale, chiar dacă nu a intrat oficial în şcoli şi în universităţi. Intercomprehensiunea este încă în stadiul de experiment, proiect sau formare şi totuşi există material bogat şi o preocupare didactică intensă cu privire la acest subiect. Acest concept are meritul de a incita la experimentare şi din acest motiv există o pedagogie şi o didactică a intercomprehensiunii. Obiectivul meu cu privire la acest subiect este acela de a explora interesul, posibilităţile şi modalităţile unei mai bune înţelegeri a contactului limbilor în clasele de limbi străine şi în special a celor de limbă franceză.

Cuvinte-cheie: intercomprehensiune; limbi străine; plurilingvism

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ELEMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU PROIECTAREA UNUI CURRICULUM DISCIPLINAR: GEOGRAFIE Octavian MÂNDRUŢ
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul de faţă are un caracter teoretic şi exploratoriu. Îşi propune să descrie un sistem referenţial care ar trebui să determine sau să influenţeze deciziile de construire a unui nou curriculum. Exemplul disciplinar al geografiei (sau, mai larg, al unui domeniu de studiu intitulat „geografie – mediu înconjurător”) are elemente specifice rezultate din caracteristicile structurii interioare. Sistemul referenţial poate fi modificat, redus, extins, taxonomizat sau adaptat în raport cu alte discipline sau domenii de studii, cel puţin asemănătoare. Exemplul curriculumului „vertical” al geografiei (V – XII) are la bază un sistem de finalităţi (competenţe), progresul acestora (pe niveluri şi vârste) şi depinde de orizontul de timp al proiectării, rezultând variante posibile diferite. Tipul de curriculum este însă foarte dependent de paradigma construcţiei sale: predominant ştiinţifică (eventual cu o inserţie umană individuală minimă) sau predominant subiectivă, ca rezultat al unor păreri individuale sau de grup, mai mult sau mai puţin legitimate.

Cuvinte-cheie: competenţe; curriculum; domenii de studiu; geografie; mediu înconjurător

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


O ANALIZĂ A MEDIULUI EDUCATIV DIN PERSPECTIVA FACTORILOR DE STRES LA ELEVI Angelica MIHĂILESCU
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul de faţă are ca obiectiv să aducă în atenţia profesorilor problematica expunerii elevilor la stres în mediul educativ. Abordarea stresului elevilor prin intermediul cercetării se dovedeşte încă insuficient explorată, dar poate deschide drumuri importante în educaţie, dat fiind interesul general pentru îmbunătăţirea randamentului şi a climatului şcolar. Pentru a expune succint această temă, am recurs la analiza documentară şi la prezentarea unor exemple de cercetări care au avut ca temă, explicit sau într-un cadru mai amplu, identificarea efectelor factorilor de stres în mediul educativ. Dintre aceştia, am ilustrat teama de eşec, evaluarea, comunicarea în faţa unui public.

Cuvinte-cheie: comunicarea în faţa unui public; evaluarea; factori de stres; stresul în mediul educativ; teama de eşec

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

CONSILIEREA PENTRU CARIERĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – NEVOI ŞI PRACTICIOana GHEORGHE, Mirela ALEXANDRU
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Dezvoltarea societăţii aduce astăzi o transformare continuă a conceptului de carieră, concept ce sparge bariere de gen şi de cultură. Debutul în carieră poate fi anevoios, iar nevoile tinerilor sunt dinamice, de aceea consilierea pentru carieră este un domeniu ce evoluează continuu, adaptându-şi strategiile, metodele şi mijloacele la grupul ţintă. În acest articol, s-a analizat relaţia dintre serviciile de consiliere pentru carieră, disponibile în cadrul universităţii VIA University College, din Danemarca, şi nevoile specifice ale studenţilor. De asemenea, am intenţionat să atragem atenţia asupra importanţei dezvoltării serviciilor pentru carieră, aceste servicii putând sprijini studenţii să îşi dezvolte atât competenţele profesionale, cât şi pe cele transversale, care să le permită să se adapteze mai uşor şi mai repede frecventelor schimbări apărute la nivelul pieţei muncii. Ideea realizării unei platforme on-line prin intermediul căreia să li se ofere studenţilor servicii de consiliere pentru carieră poate fi preluată şi adaptată contextului românesc.

Cuvinte-cheie: carieră; consiliere; nevoi ale studenţilor; piaţa muncii

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


EXPERIENŢA UCRAINEANĂ PENTRU OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SECUNDAR: ALFABETIZAREA FINANCIARĂ ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ | Nataliia VASYLIUK
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul se referă la rolul alfabetizării financiare în creşterea economică a ţării, relevă esenţa acestui concept şi semnificaţia sa, subliniază principalele rezultate ale studiilor, care determină nivelul de alfabetizare financiară a populaţiei din România şi din Ucraina. Totodată, sunt enumerate principalele etape pentru îmbunătăţirea nivelului de educaţie financiară a cetăţenilor din cele două ţări. Este evidenţiată experienţa ucraineană de formare a alfabetizării financiare a elevilor în cadrul lecţiilor de matematică. Autoarea propune recomandări şi exemple de sarcini de lucru pentru creşterea nivelului de alfabetizare financiară a elevilor de liceu, în procesul de învăţare a matematicii.

Cuvinte-cheie: alfabetizare financiară; lecţii de matematică; pregătire matematică; probleme cu conţinut financiar

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


TEATRUL ÎN ŞCOALĂ. O INIŢIATIVĂ EDUCAŢIONALĂ PENTRU VIITOR Sylvia ROTTER, Ciprian NIŢIŞOR
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Scopul acestui articol este de a prezenta experienţele şi beneficiile utilizării teatrului în şcoală dezvoltate prin intermediul proiectului „Iniţiativa Educaţională Naţională – Teatrul în educaţie”, derulat din 2014 în şcolile gimnaziale şi liceele din România de către Asociaţia Teatrul Vienez de Copii. Acesta se adresează deopotrivă copiilor, adolescenţilor şi cadrelor didactice. Proiectul are ca punct de plecare cercetările şi metodologia dezvoltate în cadrul iniţiativei educaţionale „Şcoală pentru viaţă” derulată de Das Wiener Kindertheater la Viena, în 2008. Ideea centrală care a stat la baza definirii metodei de lucru şi a activităţilor de teatru în educaţie se află în explorarea impactului jocului în învăţare. În cele două proiecte prezentate în articol, au fost identificate şi evaluate achiziţiile anumitor abilităţi la copii şi tineri, în urma implicării acestora în ateliere teatrale. Rezultatele obţinute au pus în evidenţă progrese în domeniul cognitiv, emoţional şi al relaţiilor interpersonale.

Cuvinte-cheie: Teatrul Vienez de Copii; Iniţiativa Educaţională; învăţarea prin teatru; teatru pentru copii

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ – FAMILIE Maria-Livia GÂRŢU
Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul aduce în atenţie problema rolului parental şi a parteneriatului şcoală-familie, şi anume cazul copiilor, având în vedere faptul că educaţia lor ridică din ce în ce mai multe probleme serioase părinţilor. Aceştia sunt în întregime responsabili pentru educarea copiilor lor până la vârsta şcolară. Când copiii încep şcoala, responsabilităţile pentru educaţia lor sunt împărţite între familie şcoală. Parteneriatul şcoală-familie înseamnă comunicare eficientă, sarcini clar definite, acţiuni omogene în beneficiul copilului; părinţii trebuie să fie consideraţi participanţi activi la educaţia şcolară, având în vedere faptul că aceştia îşi cunosc cel mai bine copiii. În ultimii ani, programele parentale cunosc un succes mai mare decât oricând, prin intermediul căruia educatorii îi învaţă pe părinţi cum să-şi înveţe copiii cu privire la aspectele pozitive – rolul parental apreciativ. Părinţilor le sunt oferite mai multe tipuri de sprijin parental: consiliere individuală, coaching, consiliere de grup, cursuri pentru părinţi, grupuri de sprijin. Pentru a forma comportamente pozitive la copii, atât părinţii, cât şi educatorii, au nevoie de patru elemente: dragoste, disponibilitate, direcţie şi măsură.

Cuvinte-cheie: parteneriat şcoală – familie, programe de educaţie parentală, rol parental apreciativ, comportamentul copilului

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


NUMĂR ÎNTREG

rp – 2016-2

ABORDĂRI TEORETICE

CEVA NOU, CEVA VECHI… REFLECȚII ASUPRA ROLULUI TEXTULUI LITERAR ÎN CADRUL ORELOR DE LIMBA ENGLEZĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ | Stela ROŞCOVAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul de faţă subliniază valoarea instructiv-educativă a textului literar în cadrul orelor de limba engleză ca limbă străină, sugerând diverse strategii care pot fi implementate în vederea dezvoltării competenţei de comunicare a elevilor, şi anume cele euristice. Metoda comunicativă a contribuit la neglijarea textului literar şi la excluderea cvasitotală a acestuia din conţinutul majorităţii resurselor didactice. Scopul articolului este de a reabilita rolul textului literar din perspectiva dezvoltării competenţei de comunicare şi de a evidenţia multiplele beneficii educaţionale pe care le prezintă pentru cei care studiază o limbă străină.

Cuvinte-cheie: text literar, strategii euristice, competenţă, lectură, implicare.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ECHITATEA – ÎNTRE DECLARAŢIE ŞI REALITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR | Irina HORGA, Otilia APOSTU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul prezintă problematica echităţii în învăţământul superior, din perspectivă istorică. Demersul face referiri generale la contextul internaţional şi realizează o analiză specifică asupra învăţământului superior din România. Datele au la bază o incursiune la nivelul legislaţiei, precum şi a practicilor educaţionale specifice fiecărei epoci istorice. Problematica echităţii în învăţământul superior românesc a fost abordată din perspectiva egalităţii de acces şi de şanse la intrare, pe parcurs şi la ieşirea din sistemul de învăţământ.

Cuvinte-cheie: adolescenţă, indecizie vocaţională, teoria existenţială.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PE DIMENSIUNEA EDUCAŢIEI NONFORMALE | Ana-Maria Aurelia PETRESCU, Ioana STĂNCESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Trăim într-o societate aflată într-un proces permanent şi rapid de schimbare, o societate în care educaţia permanentă continuă să fie un motor principal, chiar dacă educaţia formală, în forma ei tradiţională, tinde să piardă teren în faţa celorlalte două forme: educaţia nonformală şi cea informală. Omul contemporan nu se poate limita la a achiziţiona un volum mare de cunoştinţe. Devine mult mai importantă viziunea pragmatistă asupra educaţiei, aceea de a şti să faci, să utilizezi produsele cunoaşterii, să-ţi structurezi un set de cunoştinţe funcţionale pe care să le converteşti apoi în atitudini şi comportamente constructive. Ca atare, este obligatoriu pentru cadrele didactice să acorde o deosebită atenţie formării propriilor competenţe profesionale şi transversale, specifice pentru zona educaţiei nonformale. Această formă a educaţiei, percepută ca punte de legătură între educaţia şcolară, de tip formal, şi cea informală, realizată în special în familie şi în societate, în general, constituie un context educațional propice formării şi dezvoltării personalităţii omului modern.

Cuvinte-cheie: educaţie formală, educaţie nonfomală, educaţie informală, competenţe profesionale, competenţe transversale.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


DESPRE O POSIBILĂ REDIMENSIONARE PEDAGOGICĂ A LECŢIEI | Cristian PETRE

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Actualul context al praxisului instructiv-educativ este reglat, la nivelul paradigmei educaţionale, de o referinţă precisă: curriculumul centrat pe competenţe. Motivarea unei asemenea (re)orientări generează efecte complementare: centrarea pe elev, implicit pe învăţare. Oferta informaţională referitoare la teritoriile de semnificaţie asociate noilor repere-concept este bogată şi eterogenă, iar prin aceste atribute, devine inclusiv generatoare de confuzii şi nutritivă pentru aporii. În condiţiile unei stări de necesitate (aceea a unei viziuni unitare, coerente şi coezive, care se reflectă în demersurile concrete de management al învăţării), cum poate fi negociată diversitatea de semnificaţii ale competenţei (ca finalitate a învăţării şcolare)? În acest context dinamizat de remodelări teoretice, care sunt efectele practice, gestionabile de către profesor? „Infrastructura” teoretică referitoare la lecţie rămâne validă, în condiţiile unor itinerarii analitice care operează cu variabile precum „cunoştinţe”, „abilităţi-deprinderi”, „atitudini”? Caracterul relativ retoric al ultimului enunţ primeşte, pe parcursul prezentului material o confirmare a utilităţii unui demers mai complex, care să nu ignore o multiplă redimensionare a lecţiei: temporală, structurală, tipologică, a proiectării, conceptuală. Articolul se adresează profesorilor şi celor care se formează pentru această profesie, vizând o alternativă interpretativă şi metodologică pentru managementul lecţiei. Infrastructura metodologică a demersurilor este predominant deductivă, organizându-se prioritar ca manifestare hermeneutică. Lucrarea continuă manifestările auctoriale personale dedicate problematicii managementului lecţiei, oferind o imagine comprehensivă şi concluzivă asupra aspectelor abordate.

Cuvinte-cheie: învăţarea în clasă, învăţarea de acasă, lecţie, competenţe.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PARTICULARITĂŢIALE EDUCAŢIEI AXIOLOGICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ | Adriana NICU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Prin finalităţile educaţiei, axiologia apare ca o infuzare necesară în procesul de învăţământ. Conceptele de evaluare, valoare şi valorizare sunt intercorelate şi îşi află originea în basme şi legende. Grădiniţa joacă un rol covârşitor în formarea axiologică a copilului. Articolul propune selecţia şi organizarea unui set de valori specifice curriculumului preşcolar, prin care copiii sunt pregătiţi pentru o lume dinamică. Multiculturalitatea duce la înglobarea valorilor individuale şi naţionale într-o valoare universală, a întregii umanităţi.

Cuvinte-cheie: educaţie axiologică, valoare, valorizare, vârsta preşcolară, exerciţiu axiologic.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


DISCIPLINA PREŞCOLARULUI. O INCURSIUNE ÎN DISCIPLINA DIN MEDIUL PREŞCOLAR MONTESSORI | Izabela Cezarina Tatiana BĂRBIERU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Urmărind evoluţia disciplinei în timp se observă faptul că multă vreme aceasta s-a bazat pe metode negative, precum constrângerea şi pedepsele corporale. Astăzi ideea disciplinei în educaţie este mai mult decât actuală. Din acest motiv, abordarea acestei chestiuni trebuie realizată de la baza formării ei, şi anume, din preşcolaritate. Pornind de la definirea conceptului, articolul prezintă o nouă abordare a disciplinei preşcolarului. Metoda Montessori introduce modelul de disciplină activă prin plasarea preşcolarului într-un mediu pregătit conform nevoilor sale, dispunând de libertatea de a-şi alege materialele sub îndrumarea aparent pasivă a educatorului. Interesul preşcolarului faţă de materialele special concepute induce concentrarea activă şi spontană, ceea reprezintă primul pas către corectarea deviaţiilor de comportament.

Cuvinte-cheie: disciplină, preşcolar, libertate, normalizare, Montessori.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

PROGRAMELE DE ORIENTARE A CARIEREI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR OLANDEZ. UN STUDIU DE CAZ | Tatiana CIFF, Miriam TERPSTRA

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul prezintă o sinteză a cadrului teoretic al programelor de orientare a carierei în învăţământul superior din Olanda, în general, şi îl exemplifică, prin prezentarea unei structuri şi prin implementarea unuia dintre aceste programe la nivelul Universităţii de Ştiinţe Aplicate, în particular.

Cuvinte-cheie: SCP (Planificarea carierei studenţilor), PDP (Planificarea dezvoltării personale).

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


COMUNICAREA INTERCULTURALĂ: O ABORDARE CLIL ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE | Ionuţ CĂPENEAŢĂ

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Lucrarea îşi propune să prezinte un opţional care vizează dezvoltarea de competenţe de comunicare interculturală, dar şi competenţele de comunicare în limba engleză într-o manieră integrată şi rezultatele acestuia după şase luni de la implementare. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă o clasă a XI-a, specializarea filologie – engleză intensiv, cu un nivel al limbii engleze B1, conform Cadrului European Comun de Referinţă al Limbilor, dar cu motivaţie scăzută pentru studiul limbii engleze. Pe lângă dezvoltarea competenţelor de comunicare interculturală şi a celor de comunicare în limba engleză, cursul doreşte să faciliteze tranziţia elevilor către nivelul B2, care presupune un grad mai mare de abstractizare a temelor. Cursul a fost conceput în septembrie 2015şi este implementat în anulşcolar 2015-2016. Încă de la început, cursul a avut succes, fiind privit de elevi ca un element de noutate şi o alternativă la curriculumul clasic, iar după şase luni, rezultatele sunt notabile: elevii sunt mai implicaţi, iar motivaţia lor a crescut considerabil. Notabil este şi cazul a trei elevi cu nivelul A2 care au reuşit să îşi amelioreze competenţele de comunicare în limba engleză, ajungând la nivelul B1, dupa cum arată rezultatele unui test aplicat dupa trei luni de la implementarea proiectului.

Cuvinte-cheie: CLIL, motivaţie, implicare, competenţe de comunicare.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN RELAŢIILE EDUCAŢIONALE | Roxana ENACHE

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Autoritatea cadrului didactic nu trebuie confundată cu autoritarismul şi nu trebuie să fie utilizată ca sursă de putere. Autoritatea profesorului trebuie utilizată ca mijloc de pregătire a autonomiei, a obiectivităţii în interacţiunea socială, a libertăţii conştiente a tinerilor. În managementul educaţiei se manifestă o autoritate formală, de poziţie, legitimă, statuată, şi alta funcţională, de competenţă. Autoritatea formală are efecte negative asupra dezvoltării elevilor, este generatoare de conflicte psihosociale şi randament scăzut. Autoritatea formală este acea autoritate care decurge din manifestarea unui statut socio-profesional, iar cea de competenţă este cea care se manifestă prin prisma abilităţilor, a priceperilor şi a competenţelor cadrului didactic dovedite în actul educaţional. În managementul educaţional eficient funcţionează mai degrabă autoritatea decât puterea, mai degrabă autoritatea de competenţă decât cea formală. Competenţele didactice, metodologice, de organizare, de evaluare sunt surse ale autorităţii de competenţă.

Cuvinte-cheie: autoritatea profesorului, autonomia şi responsabilitatea elevului, autoritate formală, autoritatea de competenţă.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


MOTIVAREA ELEVILOR TINERI ÎNTR-O ȘCOALĂ PRIMARĂ DIN ROMÂNIA | Diana COJOCNEAN, Stanca IUREAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul de faţă prezintă modul în care o instituţie de învăţământ din România foloseşte anumite strategii de motivare a elevilor din clasele primare, percepţia părinţilor asupra eficienţei utilizării acestor strategii precum şi perspectiva cadrelor didactice asupra folosirii acestor strategii la clasă. Studiul a avut loc în cadrul unei instituţii de învăţământ privat din Cluj-Napoca şi prezintă date culese dintr-un chestionar online, precumşi din fişele de observaţie completate de cadrele didactice. Astfel, datele culese din cele două surse prezintă modul în care strategiile de motivare existente la nivelul instituţiei de învăţământ din studiul de faţă sunt percepute de către părinţii elevilor şi de către cadrele didactice care le folosesc. Principalul scop al studiului a fost investigarea modului în care elevii se raportează la strategiile motivaţionale, Ora de Aur, Star of the Week şi Punctele Spectrum, precum şi identificarea modului în care aceste strategii sunt percepute de către părinţi şi cadrele didactice.

Cuvinte-cheie: strategii motivaţionale, motivaţia extrinsecă, motivaţia intrinsecă, contextul social, recompense.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


PREDAU DIVERSITATE LA ORELE MELE ŞI ELEVILOR LE PLACE! PREZENTARE PROGRAM CJI | Alina BĂLAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Programul educaţional „PREDAU DIVERSITATE LA ORELE MELE ŞI ELEVILOR LE PLACE!”, coordonat de Centrul de Jurnalism Independent Bucureşti,şi-a propus facilitarea accesului tinerilor la informaţii cu referire la drepturile şi obligaţiile civice, la statul de drept şi democraţie, la valorile constituţionale, într-o manieră inovativă adaptată provocărilor şi preocupărilor specifice vârstei elevilor (cum ar fi interacţiunea în mediul virtual),prin integrarea activităţilor educaţionale specifice în cadrul orei de Limba şi literatura română, contribuind la creşterea atractivităţii procesului instructiv-educativ. Proiectul a permis organizarea mai multor activităţi educaţionale în acord cu imperativele educaţiei pentru diversitate, pe teme de interes pentru elevi, precum: aspecte ale diversităţii, violenţa domestică, discriminarea/ discursul incitator la ură/ marginalizarea, provocările internetului, improvizaţii teatrale, dezbateri sau vizionări de filme educative urmate de sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Cuvinte-cheie: diversitate, incluziune socială, discriminare.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


CULTURĂ PRIN MUZICĂ/ CULTURE THROUGH MUSIC: KODALY, DALCROZE ŞI ORFF – TREI METODE DE EDUCAŢIE MUZICALĂ CARE TEAJUTĂ SĂ ÎNŢELEGI ALTFEL MUZICA | Ioana MARGHITA, Roxana BRIŞCARIU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Într-un context în care metoda tradiţională de predare a artei sonore demonstrează din ce în ce mai mult că nu constituie singura soluţie valabilă pentru educaţia muzicală generală, proiectul „Cultură prin muzică/ Culture through music” vine cu o perspectivă revigorantă, oferind experienţa directă a trei metode ce şi-au dovedit deja succesul pe plan internaţional şi despre care pedagogii români cunosc doar informaţii abstracte, prezente în dicţionarele şi volumele de specialitate. Principiile şi strategiile educaţionale ale metodelor Dalcroze, Orff şi Kodály coincid de multe ori, într-un consens ce demonstrează, de altfel, natura lor holistică şi care devine mai important decât elementele care le diferenţiază. De la Dalcroze, pentru care mişcarea corporală este intim legată de muzică, răspunsul natural al trupului potenţând sunetul, la Orff, care pune accent pe importanţa improvizaţiei instrumentale, dar şi pe verb, pe cuvânt, cu profilurile lor ritmice care stau la baza artei sonore, şi până la Kodály, promotorul cântului vocal, prin care conceptele sonore sunt mult mai firesc înţelese şi asimilate, toate cele trei metode pledează pentru regăsirea copilului interior, gata oricând să se joace şi să se bucure împreună cu sunetele.

Cuvinte-cheie: Dalcroze, Orff, Kodály, educaţie, pedagogie.

Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional .


AGENDA EDUCAȚIEI

CONFERINŢA EUROGUIDANCE „CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” | Angela ANDREI

Vezi articolul


CĂTRE POLITICI EDUCAŢIONALE BAZATE PE CERCETARE. MECANISME DE MOBILIZARE A CUNOAŞTERII ŞI „BROKERING” AL CERCETĂRII ÎN EDUCAŢIE (ACRONIM: IMPACT2) | Elena MARIN, Georgeta ION, Romiţă IUCU, Mihaela STÎNGU, Simona IFTIMESCU, Carmen PROTEASA

Vezi articolul


O VIZITĂ DE STUDIU ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII. EXPERIENŢE ŞI LECŢII ÎNVĂŢATE | Magdalena BALICA, Angela TEŞILEANU

Vezi articolul


RECENZII

ETERNAL RETURN? THE SPECTER OF RADICALISM AMONG YOUNG PEOPLE IN EUROPE AND HUNGARY. Budapesta, L’Harmattan, 2015, 224 p., ISBN 978-2-343-08456-5 | Ana-Maria DALU

Vezi recenzia


NUMĂR ÎNTREG

2000 – 2009 / XLVIII – LVII

ANII 2000 – 2009

Anul LVII – nr. 1-3 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

POLITICI ÎN DOMENIUL CONSILIERII

CONSILIEREA DE-A LUNGUL ÎNTREGII VIEȚI | Mihai JIGĂU

ISO9001:2000 ȘI CALITATEA ÎN SERVICIILE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE | Leonardo EVANGELISTA

CALITATE ȘI PROFESSIONALISM ÎN CONSILIEREA EDUCAȚIONALĂ ȘI CONSILIEREA CARIEREI | Christiane SCHIERSMANN, Peter C. WEBER

COMPETENȚELE CONSILIERULUI

COMPETENȚELE ȘI CONSILIEREA CARIEREI | Leonardo EVANGELISTA

COMPETENȚELE INFORMATICE ALE PRACTICIENILOR ÎN CONSILIERE | Petre BOTNARIUC

PROCESUL CONSILIERII

EURISTICA: O CALE DE SCĂPARE DIN LABIRINTUL LUĂRII UNEI DECIZII ÎN CONSILIEREA CARIEREI | Bernd-Joachim ERTELT, Jean-Jacques RUPPERT

EVALUAREA ȘI MĂSURAREA REZULTATELOR CONSILIERII | Speranța Lavinia ȚIBU

CONSILIEREA ȘCOLARĂ – O „PUNTE DE LEGĂTURĂ“ ÎNTRE ELEVI, PĂRINȚI ȘI PROFESORI | Angela MUSCĂ

ORIENTAREA PENTRU ÎNVĂȚARE CONTINUĂ | Luminița Cătălina TĂSICA

PRACTICILE CONSILIERULUI ȘCOLAR: ACȚIUNI, INTERACȚIUNI, TRANZACȚII | Carmen IOSIFESCU

DOMENIILE DE REUȘITĂ ALE PREADOLESCENȚILOR | Daciana Angelica LUPU

TRANZIȚIA CĂTRE VÂRSTA ADULTĂ: CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII ȘI INTERVENȚII EDUCATIVE PENTRU CARIERĂ | Oana NEGRU, Ioana Eleonora POP

STUDII OSP

STUDIU PRIVIND ORIENTAREA ȘCOLARĂ A ELEVILOR DIN CLASELE A VIII-A ȘI SAM | Ioan ORBAN, Cristina HARAP, Luciana SIDOR, Alina MILĂȘAN

STUDIU PRIVIND OPȚIUNILE ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A DIN JUDEȚUL VASLUI | Maria AMARIEI, Octavia NACU, Iuliana SĂNDULESCU

PROBLEMELE ADOLESCENȚILOR AI CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE | Ágota BODOR, Cristina AMBRUȘ

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

TERAPIE ȘI PSIHOPEDAGOGIE SOCIALĂ PRIN MUZICĂ ÎN TRATAREA DEPENDENȚEI DE HEROINĂ | Mihai IACOB

TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN CONSILIEREA COPIILOR CU ADHD | Ani RĂDUCU

SPECIFICUL PSIHOLOGIC AL AGRESIVITĂȚII ÎN ADOLESCENȚĂ | Ramona Elena STEMANTE

CONSILIERE MULTICULTURALĂ

CUNOȘTINȚE ȘI REPREZENTĂRI SOCIALE ALE UNUI GRUP DE TINERI DE ETNIE RROMĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PREVENIREA HIV/SIDA | Delia GOIA

ABANDONUL ȘCOLAR ÎN RÂNDUL COPIILOR DE POPULAȚIE RROMĂ | Alina GAVRILIȚĂ

PROIECTE, PROGRAME, REȚELE EUROPENE

CONSILIERE PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE ÎN CENTRE EDUCATIVE | Louis M. SOBRADO FERNÁNDEZ, Elena FERNÁNDEZ REY, Cristina CEINOS SANZ, Rebeca GARCÍA MURIAS

„EXPORTUL ȘI IMPORTUL DE INTELIGENȚĂ“, UN PROIECT LEONARDO DA VINCI (TRANSFER DE INOVAȚIE) | Regina KORTE

CAREER GUIDANCE IN ITALY | Leonardo EVANGELISTA

PROGRAMUL „VIZITE DE STUDIU“. PRINCIPALELE REZULTATE ALE VIZITELOR DE STUDIU ORGANIZATE ÎN DOMENIUL CONSILIERII PERMANENTE ÎN EUROPA | Angela MUSCĂ

PROGRAMUL „TINERET ÎN ACȚIUNE” | Andrei POPESCU

EURODESK – ORICARE AR FI ÎNTREBAREA … ÎNCEPE CU NOI | Mihaela NICOLAI

PROIECT: PAȘI SPRE O CARIERĂ EUROPEANĂ | Daniela Elena SANDU


Anul LVII – nr. 4-6 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

LES POLITIQUES LINGUISTIQUES EN ROUMANIE | Marius SALA

ASPECTE CONCEPTUALE

FALANGA JUNIMISTĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT | Ioan DERŞIDAN

LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA | Paolo OREFICE

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A UNUI PROGRAM TRANSVERSAL DE LECTURĂ | Octavia COSTEA

POLITICI

INTENSIUNE ŞI EXTENSIUNE ÎN PREDAREA, ÎNVĂŢAREA ŞI EVALUAREA LIMBILOR STRĂINE | Maria-Ionela NEAGU

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – ALEGERI POSIBILE ŞI CONTEXTUALIZĂRI NECESARE | Florentina SÂMIHĂIAN

DEZVOLTĂRI CURRICULARE

MODELE CURRICULARE ALE LIMBII MATERNE ŞI ALE LITERATURII NAŢIONALE ÎNTR-O EUROPĂ MULTICULTURALĂ | Mirela MUREŞAN

APLICAREA TEORIEI INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ | Mariana NOREL

DEMERSURI DIDACTICE

PREDAREA ŞI EXERSAREA HĂRŢII CONCEPTUALE ÎN CLASĂ CA MIJLOC DE DOBÂNDIRE ŞI DE COMUNICARE A ÎNŢELEGERII: BENEFICII, FUNDAMENTĂRI ŞI REPERE METODOLOGICE | Nicoleta BERCU

LA SIMULATION GLOBALE. UNE PRATIQUE DIDACTIQUE EFFICACE DANS L’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES | Victoria – Delia BUNCEANU

METODE DE MODERNIZARE A PREDĂRII LIMBII ROMÂNE | Sofia DOBRA

COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE: POLITEŢEA VERBALĂ | Angelica MIHĂILESCU

PROIECTAREA STUDIULUI DE CAZ

DINAMICA UNOR SPECII: JURNALUL ŞI MEMORIILE DE DETENŢIE – APARIŢII EDITORIALE DUPĂ 1990 (STUDIU DE CAZ) | Maria HULBER

STUDIUL DE CAZ: DE LA PROGRAMĂ LA REALITATEA ŞCOLARĂ – O ABORDARE CRITICĂ DIN PERSPECTIVA EXPERIENŢEI DIDACTICE | Luminiţa MEDEŞAN

RECENZII

MATEI CĂLINESCU. A CITI, A RECITI. CĂTRE O POETICĂ A (RE)LECTURII. Iaşi, Ed. Polirom, Ed. a 2-a, 2007, 432 pagini, ISBN: 978-973-46-0766-2 | Irina HORGA


Anul LVII – nr. 7-9 – 2009

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

PRIORITĂŢI ÎN EDUCAŢIE ŞI FORMARE – ASPECTE CONCEPTUALE ŞI POLITICI

POLICY AND PROGRAMME TRANSFER: LESSONS FOR EDUCATION FROM THE LITERATURE AND FROM PRACTICE | Jack PEFFERS

THE CHALLENGE OF PERSONALISATION FOR TOMORROW’S SCHOOLS: AN OVERVIEW | Giorgio CHIOSSO

PERSPECTIVE DE ABORDARE A ÎNVĂŢĂRII ADULŢILOR ŞI EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ | Magdalena BALICA

BENCHMARKING GENDER POLICY IN ROMANIA. AN ANALYSIS OF VARIOUS STATE INTERVENTION PATTERNS ON GENDER ISSUES | Mirela CERKEZ

DISCRIMINATION OF THE WORKING POOR AND GENDER IN ROMANIA | Alice IANCU

THE LABOUR MARKET IN ROMANIA – CREATED BY MEN FOR MEN. WHERE DOES THE GENDER DIMENSION FIT? | Alina DRAGOLEA

GRUPURI AFLATE ÎN SITUAŢIE DE RISC – MODELE DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ

DEZVOLTAREA POLITICILOR DE EDUCAŢIE PRIORITARĂ ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN ROMÂNIA: INTERVENŢIA ZEP | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

GENUL ÎN EDUCAŢIE – UN MODEL POSIBIL DE SENSIBILIZARE ŞI REFLECŢIE ASUPRA PRACTICILOR DIDACTICE. EXPERIENŢA INSTITUTULUI DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI | Lucian VOINEA, Magdalena BALICA

VIOLENŢA ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR: DE LA ÎNŢELEGERE LA ACŢIUNE | Mihaela JIGĂU, Ciprian FARTUŞNIC

EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ: DEMERS DE PERSONALIZARE ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ | Irina HORGA

PROVOCĂRI CĂTRE NOI PERSPECTIVE ÎN EDUCAŢIE. PARADIGMA BLENDED LEARNING | Daria DOBRE, Adriana OLARU

BASED ON THE COMMUNAL CONSTRUCTIVISM COURSE DESIGN – AN ATTEMPT TO BREAK UP THE TRANSMISSION MODEL OF UNIVERSITY TEACHING | Roumiana PEYTCHEVA-FORSYTH

CARTOON PLANET: MICRO-REFLECTION THROUGH DIGITAL CARTOONS. A CASE STUDY ON TEACHING AND LEARNING WITH YOUNG PEOPLE | Cristina COSTA, Graham ATTWELL, Helen KEEGAN

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUŞNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU

INOVAŢII ÎN PLAN EDUCAŢIONAL – TEZE DE DOCTORAT ÎN AVANPREMIERĂ

DEFINIREA PROFILULUI PSIHO-PEDAGOGIC AL TUTORULUI ÎN E-LEARNING | Maria GOGA

NOILE TIC ŞI ÎNVĂŢAREA ÎN COMUNITĂŢI VIRTUALE | Petre BOTNARIUC

PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR. ACREDITAREA | Bogdan FLORIAN

AGRESIVITATEA VERBALĂ MANIFESTATĂ ÎN RELAŢIILE ELEVI-PROFESORI ŞI PROFESORI-ELEVI | Andreea-Diana SCODA

L’IDENTITÉ NATIONALE – INSTITUTION À MULTIPLES FACETTES | Otilia APOSTU

RECENZII

OECD. POLITICI ÎN EDUCAŢIE PENTRU ELEVII ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞI PENTRU CEI CU DIZABILITĂŢI ÎN EUROPA DE SUD-EST. Paris, 2007 | Lucian VOINEA

MARIA VOINEA, IULIAN APOSTU. FAMILIA ŞI ŞCOALA ÎN IMPAS? Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008, ISBN: 978-973-737-6039 | Otilia APOSTU

DAVID PHILLIPS, MICHELE SCHWEISFURTH. COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION: AN INTRODUCTION TO THEORY, METHOD AND PRACTICE (Educația comparativă și internațională: introducere la teorie, metodă și practică). New York, Continuum Publishing Group, 2007, ISBN:847060595 | Monica MINCU


Anul LVII – nr. 10-12 – 2009

Număr întreg | Cuprins

IDEI CONTEMPORANE ÎN EDUCAȚIE

COMPARATIVE STUDIES AND UNTHINKING COMPARATIVE „THOUGHT”: THE PARADOX OF „REASON” AND ITS ABJECTIONS | Thomas POPKEWITZ

TIMP ȘI CALITATE PENTRU ELEV… ȘI PENTRU PROFESOR | Kees BOTH

SCHOOL COMMUNITY, PARENT PARTICIPATION AND NON-NEUTRALITY: A COMMUNITARIAN PERSPECTIVE | Monica E. MINCU

BIOLOGIE ET PSYCHANALYSE AUJOURD´HUI | Daniela VOICA

DE LA UNIVERSALISM LA ARBITRARUL CULTURAL. LIMITELE ȘI ILUZIILE PEDAGOGIEI COMPARATE ȘI ALE PEDAGOGIEI CRITICE | Dan BADEA

EDUCAȚIA TIMPURIE

ROLUL MAMELOR ÎN CREȘTEREA ȘI EDUCAREA COPIILOR | Ramona PĂUNESCU

POPULATION-LEVEL APPROACH TO INTERPRETATION AND UTILITY OF EARLY CHILD DEVELOPEMENT SCHOOL READINESS DATA: THE EARLY DEVELOPEMENT INSTRUMENT | Magdalena JANUS

CREȘELE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL MODELULUI SERVICIILOR INTEGRATE CENTRATE PE COPIL | Cătălina ULRICH

REPERE PSIHANALITICE ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI | Speranța FARCA

COLABORAREA CONSTANTĂ ȘI COERENTĂ DINTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FACTORI DE RISC ÎN DEZVOLTAREA COPILULUI MIC ÎN FAMILIE. DINAMICĂ INTRAFAMILIALĂ ȘI TULBURĂRI ALE NIVELULUI PSIHOAFECTIV | Gabriela ALECU

SPRE EGALIZAREA ȘANSELOR, PRIN EDUCAȚIE TIMPURIE | Alexandra MATEIAȘ

PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE

THE PHOENIX PROJECT: DEVELOPING THE EDUCATIONAL RESILIENCE OF CHILDREN IN DIFFICULTY | Cristina COGGI, Paola RICCHIARDI

PROIECT DE CERCETARE PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE – INTEGRAREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ | Monica CUCIUREANU

FORMAREA PĂRINȚILOR PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE | Speranța FARCA

EDUCAȚIA PENTRU VIAȚA DE FAMILIE – DISCIPLINĂ OPȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL | Simona VELEA, Mihaela IONESCU

EXPERIENȚE ALE PĂRINȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE. ESEURI

GRĂDINIȚA FĂRĂ JUCĂRII | Raluca VERWEIJEN-SLĂMNESCU

UNDE SUNT CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ? EDUCAȚIA TIMPURIE ÎNTRE RISCURILE ETATISMULUI ȘI ROLUL ESENȚIAL AL FAMILIEI | Șerban-Adrian MIRCEA

GRĂDINIȚA DE ARTE | Alexandrina NEAGU

GRĂDINIȚA LIBERTĂȚII DE A FI | Ana LANȚOȘ, Nicoleta DIN

STIMULAREA CREATIVITĂȚII COPILULUI PREȘCOLAR | Ana-Maria CAVESCU


Anul LVI – nr. 1-6 – 2008

Număr întreg | Cuprins

ISTORIA CA PARTICIPARE | Zoe PETRE

POLITICI

CICLUL POLITIC AL EDUCAŢIEI PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ | Cezar BÎRZEA

UN CADRU EDUCAȚIONAL MORAL PENTRU ERA GLOBALIZĂRII | Thomas MISCO

IMPACTUL POLITICII ASUPRA EDUCAȚIEI CIVICE ȘI A CETĂȚENIEI DEMOCRATICE ÎN AFRICA DE SUD | Sharon SUBREENDUTH, Annette DE NICKER

DEZBATERI

UNDE EXISTĂ SPAȚIUL PENTRU DEMOCRAȚIE? O TIPOLOGIE ÎN CURS DE DEZVOLTARE A STUDENȚILOR PENTRU PROFESORII DE METODE DE STUDII SOCIALE | Nancy C. PATTERSON

EDUCAŢIA / CULTURA CIVICĂ – OPŢIUNI CURRICULARE, DESCHIDERE EUROPEANĂ | Angela TEŞILEANU

ISTORIE RECENTĂ, MEMORIE, NOSTALGIE – ARGUMENT PENTRU “O ISTORIE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA” | Mihai STAMATESCU

CINE ARE NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIA CIVICĂ | Corina LECA

PREDAREA ISTORIEI ŞI A CULTURII CIVICE DUPĂ 18 ANI DE REFORMĂ | Anca IVAN

REALITATEA CLASEI ŞI EDUCAŢIA NONFORMALĂ

POVEŞTILE: VALORI UNIVERSALE, DIFERENŢE INDIVIDUALE | Hilary COOPER, Elizabeth DITCHBURG

RELAŢIA INTERPERSONALĂ ŞI ORA DE CURS | Angela MIHĂILESCU

ISTORIA CONTRAFACTUALĂ CA INSTRUMENT DE LUCRU LA CLASELE DE LICEU | Valentin BĂLUŢOIU

EDUCAŢIA PENTRU CETĂŢENIE EUROPEANĂ ŞI EDUCAŢIA ŞTIINŢIFICĂ: VALORI COMUNE | Luminiţa CATANĂ, Alina MARHAN

PERSOANA: TEMĂ DE STUDIU PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ ÎN CLASA A III-A | Alexandra MATEIAŞ

ABORDAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE DIN PERSPECTIVASTRATEGIILOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE. UN EXEMPLU PENTRU CLASA A XI-A | Laura CĂPIŢĂ

RECENZII

JEAN-PAUL BRIGHELLI. LA FABRIQUE DU CRÉTIN. LA MORT PROGRAMMÉE DE L’ÉCOLE (Fabrica moronului. Moartea programată a școlii). Jean-Claude Gawsewitch Éditeur, Paris 2005 | Carol CĂPIŢĂ


Anul LVI – nr. 7-12 – 2008

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

STUDII

IMPACTUL CERCETĂRII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ASUPRA POLITICII EDUCAȚIONALE ÎN EUROPA: CONSIDERAȚII PRIVIND O RELAȚIE COMPLEXĂ ȘI AMBIVALENTĂ | Wolfgang MITTER

CURRICULUM SUB REFLECTOR. RAPORT TEHNIC PRIVIND DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN PERIOADA 2001-2008 ÎN ROMÂNIA | Ligia SARIVAN & Mihaela SINGER

ROLUL ÎN SCHIMBARE AL PROFESORILOR BULGARI ÎN EDUCAȚIA SECUNDARĂ | Irene PSIFIDOU

REFORMA EDUCAȚIONALĂ DIN 1999 ÎN POLONIA. VIZIUNILE PROFESORILOR ȘI ALE PUBLICULUI LARG | Inetta NOWOSAD

POLITICI LINGVISTICE EUROPENE ȘI IMPLEMENTAREA LOR ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA | Carmen CREȚU & Nicoleta MICLĂUȘ

IMPLEMENTAREA STANDARDELOR NAȚIONALE DE EDUCAȚIE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN EGIPT | Nagwa M. MEGAHED

POLITICA EDUCAȚIONALĂ A REFORMELOR BAZATE PE ÎMPRUMUTURI ȘI FINANȚĂRI ÎNTR-O PERSPECTIVĂ COMPARATIVĂ. CAZUL ROMÂNIEI | Eva SZOLAR

ECHITATE ÎN EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR: OPINII ALE PROFESORILOR ȘI PĂRINȚILOR DIN SLOVENIA | Mojca Kovač ŠEBART & Janez KREK

IMPLEMENTARE EDUCAȚIEI POLITICE CA DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ: UN STUDIU DE CAZ ALE DECIZIILOR PEDAGOGICE ALE PROFESORILOR DIN HONG KONG DUPĂ 1997 | Timothy Yuen Wai WA

POLITICA PRIVIND RELIGIA ȘI EDUCAȚIA: CAZUL AFRICII DE SUD ÎN PERSPECTIVA INTERNAȚIONALĂ | C. C. WOLHUTER & J. L. VAN DER WALT & F. J. POTGIETER

ANALIZA MODULUI ÎN CARE PERCEPȚIILE PROFESORILOR MODELEAZĂ FELUL ÎN CARE EI ÎNȚELEG PREDAREA ȘI EVALUREA. CAZUL EDUCAȚIEI FIZICE | Franc CANKAR & Tomi DEUTSCH

TRANSPORTUL ȘCOLAR – UN BENEFICIU SAU O GRIJĂ PENTRU SISTEMUL DE EDUCAȚIE MUNICIPAL? | Magda Vianna DE SOUZA & Marta Luz Sisson DE CASTRO

ESEURI

A FI PROFESOR DE MATEMATICĂ | Solomon MARCUS

EDUCAȚIA SOCIOLINGVISTICĂ ÎN CONTEXTUAL MIGRAȚIEI | Mina-Maria RUSU

CONDIȚII PRELIMINARE PRIVIND POLITICA EDUCAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CALITĂȚII EDUCAȚIEI | Mariana DOGARU

O ANALIZĂ PRIVIND ACCESUL LA RESURSE INFORMAȚIONALE, ORIENTAREA ȘI CONSILIEREA TINERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CARE DORESC SĂ URMEZE STUDII LICEALE ȘI UNIVERSITARE ÎN ROMANIA | Nicolae TODERAȘ

ABORDAREA DIDACTICĂ BAZATĂ PE PROCESS ÎN ÎNVĂȚARE ȘI PREDARE | Amalija ŽAKELJ

PROIECTE

ELEVII ROMÂNI ÎNȚELEG TEXTILE PE CARE LE CITESC? REZULTATE ALE PARTICIPĂRII ROMÂNIEI LA STUDIUL PIRLS 2006 | Gabriela Nausica NOVEANU

CUM SĂ CONCEPEM O EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE ÎN ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE SAU TEHNOLOGICE? | Etienne BOLMONT

CONȚINUTUL WIRELESS ȘI ÎNVĂȚAREA INTEGRATĂ A LIMBILOR: UTILIZAREA VIDEOCONFERINȚELOR ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII MULTILINGVISMULUI ȘI A COMPETENȚEI COMUNICATIVE ÎN EUROPA | Lauretta D’ANGELO

RECENZII

BERT. P. M. CREEMERS & LEONIDAS KYRIAKIDES. THE DYNAMICS OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS (Dinamica efectivității educaționale. O contributie la politicile, practicile și teoriile scolilor contemporane). Routledge, 2008 | Maria Magdalena ISAC

KAREN KÖNINGS. STUDENT PERSPECTIVES ON EDUCATION. IMPLICAIONS FOR INSTRUCTIONAL REDESIGN (Importanța perspectivei elevilor și efectul acesteia asupra reproiectării schimbărilor în educație). NWO, 2007 | Catalina LOMOS

JIGAU, MIHAELA (COORD.). ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBLIGATORIU DE 10 ANI. CONDIȚII DE IMPLEMENTARE, REZULTATE ȘI MĂSURI CORRECTIVE. Institutul de Științe ale Educației, Reprezentanța UNICEF în România, Ed. Alfa MDN, Buzău, 2008 | Irina HORGA

EUGEN NOVEANU & DAN POTOLEA (COORDS.). ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI: DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Ed. Sigma, Bucuresti, 2007-2008; vol.1+vol.2 | Eugen NOVEANU, Dan POTOLEA

ION T. RADU, LILIANA EZECHIL. DIDACTICA. TEORIA INSTRUIRII. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2006 | Amedeo ISTOCESCU

MARIA COBIANU-BĂCANU & PETRUȘ ALEXANDRESCU. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, ÎNCOTRO? Editura Paralela 45, Bucuresti, 2004 | Amedeo ISTOCESCU

VASILE MOLAN. INSPECȚIA ȘCOLARĂ, COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL PENTRU INSPECTORI, DIRECTORI, DIRECTORI ADJUNCȚI. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ & DANA JUCAN. FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI. TEORIA ȘI METODOLOGIA CURRICULUMULUI. REPERE ȘI INSTRUMENTE DIDACTICE PENTRU FORMAREA PROFESORILOR. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2008 | Amedeo ISTOCESCU

MUȘATA BOCOȘ. DIDACTICA DISCIPLINELOR PEDAGOGICE. UN CADRU CONSTRUCTIVIST. Editura Paralela 45, Bucuresti, 2007 | Amedeo ISTOCESCU


Anul LV – 2007

Număr întreg | Cuprins

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI. DICȚIONAR ENCICLOPEDIC. Extrase


Anul LIV – 2006

Număr întreg | Cuprins

,,MAJESTATEA SA COPILUL” ȘI PEDAGOGIILE ALTERNATIVE | Viorel NICOLESCU

PEDAGOGII ALTERNATIVE

* MONTESSORI

PEDAGOGIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

EVALUAREA EDUCAȚIEI MONTESSORI | Angeline LILLARD, Nicole ELSE-QUEST

PRIMUL MEU CONTACT CU EDUCAȚIA MONTESSORI | Carmina DOBAS

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – PERSPECTIVA ISTORICĂ PARALELĂ

* * * – TENDINȚE ALE REFORMELOR ACTUALE DIN EDUCAȚIE CARE CONFIRMĂ IDEILE MARIEI MONTESSORI

* PLANUL JENA

PLANUL JENA – O PROVOCARE PESTE DECENII | Monica CUCIUREANU

* * * – CARTA ȘCOLII PRIMARE – PRINCIPIILE PLANULUI JENA

DESPRE PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PLANULUI JENA. CUM AU LUAT ELE FIINȚĂ, CE REPREZINTĂ ȘI LA CE POT FI UTILIZATE? | Kees BOTH

KEES BOTH IN ROMANIA | Monica CUCIUREANU

IMPACTUL ASUPRA PĂRINȚILOR A INTRODUCERII ALTERNATIVEI PLANULUI JENA ÎN GRĂDINIȚĂ | Maria FEFCEAC

FREINET

MODERNITATEA ȘI ACTUALITATEA PEDAGOGIEI FREINET | Mihaela Șt. RĂDULESCU

PEDAGOGIA FREINET ÎN ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE. ȘCOALA DE VACANȚĂ FREINET | Mariana BÂNDEA

ANCHETA DOCUMENTARĂ | Mihaela DOBÂNDĂ

* * * – DIN EXPERIENȚA PRACTICIENILOR ROMÂNI AI PEDAGOGIEI FREINET

EMIL FLORESCU, UN PIONIER AL PEDAGOGIEI FREINET ÎN ROMÂNIA | Constantin GUȚU, Vasile MUSCALU

WALDORF

WALDORF – O PEDAGOGIE A METAMORFOZELOR | Liliana Emilia DUMITRIU

CITATE REFERITOARE LA PEDAGOGIA WALDORF

ABSOLVENȚI DE ȘCOALĂ WALDORF. STUDIU EMPIRIC PRIVITOR LA FORMARE ȘI ORGANIZAREA VIEȚII | Heiner BARZ, Dirk RANDOLL

STUDIU ERGONOMIC AL ACTIVITĂȚI ȘCOLARE LA ELEVII DIN CLASELE I-IV DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT WALDORF COMPARATIV CU SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TRADIȚIONAL | Constanta HUIDUMAC-PETRESCU

PEDAGOGIA CURATIVĂ

CUVÂNT DE SALUT | Rudiger GRIMM

CONSIDERAȚII ANTROPOLOGICE GENERALE PENTRU ÎNȚELEGEREA ORGANIZĂRII VIEȚII COMUNITARE DIN INSTITUȚIILE DE PEDAGOGIE CURATIVĂ ȘI TERAPIE SOCIALĂ ANTROPOSOFICE | Constantin PAXINO

ÎNCEPUTURILE PEDAGOGIEI CURATIVE ÎN LUME | Livia VLAD

PEDAGOGIA CURATIVA – PREZENTARE GENERALĂ | Mihaela ȘEULEANU

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI CURATIVE | LIVIA VLAD

PARTICULARITĂȚI ALE ORGANIZĂRII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE CURATIVĂ | Anca-Maria Perța

ISTORICUL EURITMIEI | Constantin GRUIA

EURITMIA ARTISTICA ȘI EURITMIA CURATIVĂ | Ioan ENACHE

CONTINUITATEA PEDAGOGIEI CURATIVE | Mirella PINTEA, Iolanda STĂNICĂ, Camelia VOICA, Livia VLAD

STEP BY STEP

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ STEP BY STEP ȘI CALITATEA ÎN EDUCAȚIE | Ioana HERSENI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ – UN ,,BUN VENIT LA ȘCOALĂ” | Simona PETRAN

SCAUNUL AUTORULUI – SCAUNUL ÎN CARE NE SIMȚIM BINE | Laura GUNESCH

MODALITĂȚI DE OPTIMIZARE A RELAȚIEI DE GRUP DIN GRĂDINIȚA ,,STEP BY STEP” | Lavinia Gabriela RUSU, Didina BURSUC

***

RADU PETRE ȘI CONDUCEREA DE SERIE A CLASEI | Steliana LEFTER

ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE – ÎNTRE EFECTUL PYGMALION ȘI OBSESIA CRONOS | Gheorghe FELEA

RECENZII

MIHAELA ȘT. RĂDULESCU. METODOLOGIA CERCETĂRll ȘTIINȚIFICE. ELABORAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ, MASTERAT, DOCTORAT. Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006 | Angela STERPU


Anul LIII – 2005

Număr întreg | Cuprins

PARADIGMELE SCHIMBĂRII

STUDII ȘI CERCETĂRI ROMÂNEȘTI

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC | Romiță B. IUCU

UN CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE PENTRU FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: DE LA DEZIDERAT LA REALITATE | Mihaela SINGER, Ligia SARIVAN

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC: PREMISE PENTRU SCHIMBARE | Luciana Simona VELEA, Olimpius ISTRATE

PROFESIONALISM MORAL ȘI FORMARE INIȚIALĂ | Dan BADEA

VIRTUALIZAREA FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE. DETERMINĂRI ȘI EVOLUȚII POSIBILE | Constantin CUCOȘ

FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE. STRUCTURI ȘI STANDARDE EUROPENE | Laura CĂPIȚĂ

OBSTACOLE PSIHOLOGICE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ | Gabriel ALBU

CURRICULUM DE FORMARE INIȚIALĂ A PROFESORILOR: PLAN DE STUDIU PENTRU UN PROGRAM DE MASTERAT IN EDUCAȚIE | Șerban IOSIFESCU

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC – ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE | Ion Al. DUMITRU

FORMAREA PROFESORILOR – O PROBLEMĂ CRUCIALĂ ÎNTR-O ERA A SCHIMBĂRII | Rodica Mariana NICULESCU

DIMENSIUNEA SOCIALĂ A FORMĂRII ACADEMICE INIȚIALE | Octavia COSTEA

FORMAREA INIȚIALĂ A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. PROBLEME ȘI PERSPECTIVE. STUDIU DE CAZ | Amedeo ISTOCESCU

FORMAREA INIȚIALA A CADRELOR DIDACTICE. MODELE ȘI EXPERIENȚE EUROPENE | Mihaela SUDITU

FORMAREA INIȚIALĂ ȘI PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana TUDORICĂ

MENTORATUL DE CALITATE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ, CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII | Doina FLEANȚĂ, Monica MĂRĂȘESCU

ROLUL ȘI LOCUL MENTORULUI ÎN PROFESIONALIZAREA PROFESORILOR DEBUTANȚI | Mirela POPESCU

EXTINDEREA ARIEI DE COMPETENȚE NECESARE PRACTICII EDUCAȚIONALE. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE | Petre BOTNARIUC

COMUNICAREA PARAVERBALĂ ÎN FORMAREA INIȚIALĂ. ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE | Alina PETRESCU

DIN EXPERIENȚA ALTOR SISTEME EDUCAȚIONALE

FORMAREA PROFESORILOR ÎN ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR. EDUCAȚIA INIȚIALĂ | Gerald DUNNING, David A. TURNER

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎN GERMANIA. CONTINUITATE SI SCHIMBARE | Wolfgang MITTER

FORMAREA PROFESORILOR ÎN CANADA. O EXPLORARE A DISCURSULUI DIDACTIC | Marie J. MYERS

EDUCAȚIA PROFESORILOR ÎNTR-O SOCIETATE DEMOCRATICĂ ÎN SCHIMBARE: O PERSPECTIVĂ DIN FLORIDA | Marcella L. KYSILKA

ABORDAREA JAPONIEI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EDUCAȚIEI PRIN FORMAREA PROFESORILOR LA LOCUL DE MUNCĂ | Mohammad Reza Sarkar ARANI, Masami MATOBA

UTILIZAREA CONTINUUMULUI COMPETENȚELOR PROFESIONALE PENTRU A CONSOLIDA DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIU ÎN HONG KONG | Shun-wing NG

APARIȚII EDITORIALE

GETTA VILĂU (ED.), BIBLIOGRAFIE PEDAGOGICĂ, RETROSPECTIVĂ ROMÂNEASCĂ 1785-1948, Vol. I-III, Ed. a 2-a, Editura Bibliotecii Pedagogice, București, 2005

VENERA MIHAELA COJOCARIU, EDUCAȚIE PENTRU SCHIMBARE ȘI CREATIVITATE, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003

IOAN CERGHIT, SISTEME DE INSTRUIRE ALTERNATIVE ȘI COMPLEMENTARE. STRUCTURI, STILURI ȘI STRATEGII, Aramis, București, 2002

ELENA MACAVEI, LUCIAN BOLOGA – VIAȚA ȘI OPERA, Psihomedia, Sibiu, 2005

EMILIO TENTI FANFANI, LA CONDICION DOCENTE – ANALISIS COMPARADO DE LA ARGENTINA, BRASIL, PERU Y URUGUAY, Editura Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 2005

PUBLICAȚII PERIODICE

PSIHOPEDAGOGIA COPILULUI

IN MEMORIAM

IACOB FELIX

VASILE PETRI

ION POP RETEGANUL


Anul LII – 2004

Număr întreg | Cuprins

DESPRE PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZONELOR DE EDUCAȚIE PRIORITARĂ

PERSPECTIVE ASUPRA DIMENSIUNII DE GEN ÎN EDUCAȚIE | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

OUTLOOK ON THE GENDER DIMENSION IN EDUCATION | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Lucian VOINEA

PROGRAM PILOT DE INTERVENȚIE PRIN SISTEMUL ZEP (ZONE PRIORITARE DE EDUCAȚIE) | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

EDUCATION PRIORITY AREAS PROJECT | Magdalena BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Mihaela JIGĂU, Ligia SARIVAN

CENTRELE DE RESURSE PENTRU PĂRINȚI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR | Mihaela IONESCU

THE RESOURCE CENTERS FOR PARENTS FROM THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM – A STUDY ANALYSIS | Mihaela IONESCU


Anul LI – 2003

Număr întreg | Cuprins

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – UN IMPERATIV SAU O PRIORITATE? | Călin RUS

INTERCULTURALITATE, MULTICULTURALITATE ȘI EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Cezar BÎRZEA

EDUCAȚIE ȘI MULTICULTURALISM | George F. MCLEAN

NOI PROVOCĂRI ÎN EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ | Octavia COSTEA

SA CULTIVĂM DIFERENȚA ÎN EDUCAȚIE? | Cătălina ULRICH

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE ÎN ANGLIA: CREAREA UNEI NOI DISCIPLINE | David KERR

CULTURA EUROPEANĂ, DIMENSIUNE EUROPEANĂ, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ | Roxana TUDORICĂ

CONDUITE INTERCULTURALE PRIN EDUCAȚIE | Olimpia ISTRATE

STUDIU INTERCULTURAL AL PREFERINȚELOR PENTRU ANUMITE METODE CORECTIVE | Camelia-Marinela ȚUGUI

UN CAZ DE INTERCULTURALITATE ÎN AFACERILE FRANCOFONE: LOCUITORII DIN QUEBEC ȘI ROMÂNII ÎN ȚĂRILE LOR DE ORIGINE (UN CAS D’INTERCULTURALITE EN FRANCOPHONIE DES AFFAIRES: QUEBECOIS ET ROUMAINS DANS LEURS PAYS D’ACCEUIL) | Michaela GULEA, Ruxandra CONSTANTINESCU-ȘTEFANEL

EVALUAREA AUTENTICĂ ÎN SCOPUL FORMĂRII UNOR CETĂȚENI ACTIVI. STUDIU COMPARATIV DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII AUTENTICE | Norica OPREA, Georgeta DRAGNA

CĂTRE O SOCIETATE INTERCULTURALĂ | Laura DUMBRĂVEANU

RECENZII

EDWARD DE BONO, GÂNDIREA LATERALĂ, Editura Curtea Veche, București, 2003. Trad. de Sabina Dorneanu | Paul BLENDEA

TARIQ MODOOD ȘI PNINA WERBNER (COORD.). THE POLITICS OF MULTICULTURALISM IN THE NEW EUROPE – RACISM, IDENTITY AND COMMUNITY (POLITICILE MULTICULTURALISMULUI ÎN NOUA EUROPA – RASISM, IDENTITATE ȘI COMUNITATE), Editura Zed Books Ltd, Londra & New York, 1997 | Ovidiu MĂNTĂLUȚĂ


Anul XLX – 2002(2)

Număr întreg | Cuprins

*** CERCETAREA PEDAGOGICĂ INSTITUȚIONALIZATĂ – ANIVERSÂND 50 DE ANI

ÎNAINTE DE… RETROSPECTIVĂ SUBIECTIVĂ | Eugen NOVEANU

INVESTIGAȚII ÎN ISTORIA GÂNDIRII ȘI PRACTICII PEDAGOGICE | Ion Gh. STANCIU

50 DE ANI ÎN CĂUTAREA UNEI TEORII (STATUTUL REFLECȚIEI PEDAGOGICE ÎN REVISTA DE PEDAGOGIE) | Dan C. BADEA

PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ ÎN CONTEXTUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI | Gheorghe RADU

ORIENTĂRI ÎN DIDACTICA LIMBILOR MODERNE | Octavian OPRICĂ

PEDAGOGIA SOCIALĂ ȘI SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI PERMANENTE – CONTRIBUȚII ALE CERCETĂRII | Gheorghe BUNESCU

UN „SECTOR…” PREA ÎNDEPĂRTAT… JURNAL ATIPIC | Alexandru DARIE

… ȘI DUPĂ: NOI ORIZONTURI – PROIECTE INTERNAȚIONALE | Matei CERKEZ

MODERNIZAREA CURRICULUMULUI ȘCOLAR ÎN ROMÂNIA DE DUPĂ 1989: PROVOCĂRI, CONSTRÂNGERI, PERSPECTIVE | Mihaela SINGER

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN MEDIUL RURAL ÎN ROMÂNIA – DIAGNOZĂ ȘI STRATEGIE DE DEZVOLTARE | Mihaela JIGĂU, Florentina ANGHEL, Magda BALICA, Ciprian FARTUȘNIC, Irina HORGA, Cornelia NOVAK

STUDIILE I.E.A. | Gabriela NOVEANU

A TREIA CULTURĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI EUROPENE | Octavia COSTEA

DE LA ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ LA CONSILIEREA CARIEREI | Mihai JIGĂU

CERCETĂRI DE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL | Șerban IOSIFESCU

CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI LA MIȘCAREA MONTESSORIANĂ DIN ROMÂNIA | Elisabeta NEGREANU


Anul XLX – 2002(1)

Număr întreg | Cuprins

REVISTA DE PEDAGOGIE LA „CEASUL UNEI TRIPLE ANIVERSĂRI” | Andrei CUJBĂ

STUDII ȘI CERCETĂRI

NOI PERSPECTIVE PENTRU ÎNVĂȚAREA UMANĂ | Cezar BÎRZEA

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ȘCOLARĂ ȘI SCHIMBAREA | Mihaela IONESCU

DEZBATERILE ACADEMICE ÎN FORMATUL „KARL POPPER” – PREZENTAREA UNEI NOI METODE ȘI A AVANTAJELOR FOLOSIRII SALE CA AUXILIAR DIDACTIC | Viorel MURARIU

DATE DIN STUDII INTERNAȚIONALE PRIVIND FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ ÎNVĂȚAREA | Viorica Livia POP

CADRUL LEGISLATIV AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 1990-2000 | Eleonora RĂDULESCU

COMPONENTE SEMIOLOGICE ALE PARADIGMEI INTERCULTURALE DE EDUCAȚIE | Octavia COSTEA

REALIZAREA UNUI CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENȚE – O PROVOCARE ASUMATĂ | Mihaela SINGER

PUNCTE DE VEDERE

A CITI ȘI A FACE LECTURĂ | Matei CERKEZ

CÂTEVA CONSIDERAȚII PE TEMA VALORILOR ÎN ȘCOALA DE ASTĂZI | Irina HORGA

POSIBILUL „MÂINE” – PRIVIRE ASUPRA VIITORULUI EDUCAȚIEI | Bogdan VÎLCEANU


Anul XLIX – 2001

Număr întreg | Cuprins

DREPTURILE COPIILOR ȘI DISCRIMINAREA ÎN EDUCAȚIE

DECLARAȚIA TINERILOR ȘI A COPIILOR – PREZENTATA LA CONFERINȚA DE LA OREBO, SUEDIA – PENTRU SESIUNEA SPECIALA A NAȚIUNILOR UNITE

STUDII ȘI CERCETĂRI

EDUCAȚIA PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ ÎNTR-O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE | Cezar BÎRZEA

CONVENȚIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI ȘI PREVENIREA DISCRIMINĂRII NEGATIVE | Octavia COSTEA

DISCRIMINAREA – O PROBLEMĂ DE POLITICĂ EDUCAȚIONALĂ ÎN SOCIETATEA POSTMODERNĂ: REALITATE SAU SLOGAN? | Dan BADEA

EDUCAȚIA INCLUZIVĂ CA PRINCIPIU METODOLOGIC | Liliana EZECHIL

PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂȚĂMÂNT | Ștefan POPENICI

DREPTURILE COPILULUI PROMOVATE DE MARIA MONTESSORI | Elisabeta NEGREANU

ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII – DREPTUL COPIILOR LA NON-DISCRIMINARE

PUNCTE DE VEDERE

TOȚI COPIII AU DREPTUL SA ZÂMBEASCĂ

ÎNVĂȚĂMÂNTUL OBIȘNUIT, UN OBSTACOL PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI FIZICE? | Camelia LUPU

COPIII SPUN DA LEGII COPILULUI! | Alexandru ROȘU


Anul XLVIII – 2000

Număr întreg | Cuprins

DICȚIONARUL PEDAGOGILOR ROMÂNI

 

2010 – 2013 / LVIII – LXI

ANII 2010 – 2013

Anul LXI – nr. 1 – 2013

Număr întreg | Cuprins

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

FACILITAREA ÎNVĂŢĂRII, COMUNICĂRII ŞI COLABORĂRII COPIILOR ÎN RISC DE ABANDON: INTERVENŢII ÎN ARIA EDUCAŢIEI TEHNOLOGICE | Rodica CONSTANTIN, Lucian VOINEA

DEMERSUL DIDACTIC EXPLORATORIU ÎN MATEMATICA DE GIMNAZIU: FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT | Iliana DUMITRESCU

OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR – CALEA SPRE SUCCESUL ÎN CARIERĂ | Alina GÂTLAN, Mihaela Luminiţa CREANGĂ

VALORIFICAREA ORGANIZAŢIONALĂ A FORMĂRII ŞI CONSILIERII ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

IMPORTANŢA STUDIERII CURSULUI DE „PEDAGOGIE“ ÎN FORMAREA STUDENŢILOR CA VIITORI PROFESORI | Andreea-Diana SCODA

PORTOFOLIUL ELECTRONIC DE ÎNVĂŢARE – INSTRUMENT REFLEXIV DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DEZVOLTĂRII PERSONALE/ŞCOLARE/PROFESIONALE A ELEVILOR | Lucian VOINEA

ABORDĂRI TEORETICE

GHIDUL PĂRINŢILOR PRIVIND PORTOFOLIUL EDUCAŢIONAL AL ELEVULUI | Luminiţa Cătălina TĂSICA

TEORII ŞI MODELE DE INTERVENŢIE SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

AGENDA EDUCAŢIEI

PREZENTAREA RAPORTULUI „DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN ŞCOALĂ ÎN EUROPA: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI PENTRU POLITICĂ” | Nicoleta BERCU

SISTEMUL EDUCAŢIONAL FINLANDEZ II. DESPRE ŞCOALA PROFESIONALĂ | Sanda BORDEI

Anul LXI – nr. 2 – 2013

Număr întreg | Cuprins

LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN TEMPS DE CRISE: L’EXEMPLE GREC (CERCETAREA ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL PE TIMPUL CRIZEI: CAZUL GRECIEI) | Louis MARMOZ, Maria MOUMOULIDOU, Giogros STAMELOS, Despina TSAKIRIS

O PERSPECTIVĂ METODOLOGICĂ ASUPRA INTERACŢIUNII DINTRE ACTORI ŞI FACTORI ÎN DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI LA NIVEL DE ŞCOALĂ ŞI DE CLASĂ | Nicoleta BERCU

ANALIZĂ NARATIVĂ PENTRU IDENTIFICAREA FACTORILOR DE STRES ÎN CAZUL DIRECTORILOR DE ȘCOALĂ | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ CA INSTRUMENT AL SCHIMBĂRII MANAGEMENTULUI ŞCOLII | Paul BLENDEA

PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI PENTRU PERSOANELE PESTE 50 DE ANI: UN PROIECT EUROPEAN INOVATOR | Ciprian FARTUŞNIC

UN EXEMPLU DE UTILIZARE A NOILOR TEHNOLOGII ÎN PREDAREA ISTORIEI | Valentin BALUŢOIU

DESPRE DEZVOLTARE PERSONALĂ SAU CĂMAŞA OMULUI FERICIT | Ioana ŞTEFĂNESCU

O INTERSECŢIE RELEVANTĂ A REPREZENTĂRILOR PRIVIND PROFILUL ELEVULUI BUN ŞI AL PROFESORULUI BUN: REZULTATELE UNEI CERCETĂRI A OPINIILOR ELEVILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE | Dan Ion NASTA, Angela TEŞILEANU

ELEMENTE DE TEORIE A JOCULUI UTILIZATE ÎN DIDACTICĂ DE PEDAGOGIE | Luminiţa CATANĂ

INTRAREA ÎN CLASA A V-A: PRILEJ DE BUCURIE SAU DE ÎNGRIJORARE? | Monica CUCIUREANU

RESURSE DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ DIN MEDIUL RURAL | Angelica MIHĂILESCU

LITERATURĂ ŞI CUNOAŞTERE. IMPLICAŢII DIDACTICE | Aniela MANCAŞ

AGENDA EDUCAŢIEI

EDEN ANNUAL CONFERENCE – OSLO, 12-15 IUNIE 2013 | Angela TEŞILEANU

Anul LXI – nr. 3 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

FORMAREA LA DISTANȚĂ – METODOLOGII DIDACTICE ȘI MODELE DE DEZVOLTARE A CONȚINUTULUI E-LEARNING | Giuseppe D’ANGELO

CHESTIONARUL CARIEREI: UN INSTRUMENT DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ PENTRU SPRIJINIREA ANGAJABILITĂȚII| Leonardo EVANGELISTA

FAMILII MAI PUTERNICE, COMUNITĂȚI MAI PUTERNICE: SPRIJINIREA FAMILIILOR DEZAVANTAJATE PRIN PARTENERIATE ÎNTRE FAMILIE-ȘCOALĂ-COMUNITATE | Kylie P. DOTSON-BLAKE

CUM INSPIRĂ TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE PROCESUL EDUCAŢIONAL LA NEW CITY SCHOOL | Thomas HOERR

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

INTRODUCEREA UNOR NOI SISTEME DE GUVERNANŢĂ ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Paul BLENDEA

MANAGEMENTUL CONSILIERII CARIEREI DE CONDUCERE ÎN EDUCAŢIE DIN/ÎN PERSPECTIVA GUVERNANŢEI ŞCOLARE | Tiberiu Marcian MIHAIL

GÂNDIREA INCONŞTIENTĂ ŞI VALORIFICAREA EI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL | Paul BLENDEA

CONSILIERE PENTRU FACILITAREA INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII A ABSOLVENŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – PERSPECTIVA MANAGERILOR DE RESURSE UMANE DIN COMPANII | Speranţa ŢIBU

DEZVOLTAREA UNEI REŢELE DE SUSŢINERE A UTILIZĂRII ARTELOR ÎN EDUCAŢIE | Mihai IACOB, Bianca FLOAREA, Raluca Ana-Maria POP, Ioana TAMAŞ

CONSILIEREA ÎN CAZUL CLASEI PREGĂTITOARE | Luminiţa TĂSICA

SITUAŢII CONFLICTUALE ÎN ORGANIZAŢIILE ŞCOLARE – REALITATE ŞI MODELE UTILIZABILE | Luminiţa CATANĂ

MODELE TEORETICE ÎN ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA CARIEREI | Angela ANDREI (MUSCĂ)

DE LA JOC LA PERFORMANŢA PRIN TRANSFER DE EXPERIENŢĂ | Ana Maria DRĂGAN

INTERVENŢII SPECIFICE DEZVOLTĂRII CARIEREI | Speranţa ŢIBU

IDENTIFICAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL PĂRINŢILOR FAŢĂ DE GRUPA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Grigore Ionaşcu, Violeta SIMION

MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ | Silvia BANEA

STUDIU PRIVIND ADAPTAREA ŞCOLARĂ A COPILULUI DIN CLASA PREGĂTITOARE, 2012-2013 | Dan BUTNARU, Anca HARDULEA, Alina – Elena VASILESCU, Doru – Valentin VLASOV, Elena Manuela VLASIE

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII PROFESOR ÎN FINLANDA | Sanda BORDEI

AGENDA EDUCAŢIEI

NOBOMA – MANUALUL TRANSNAŢIONAL PENTRU DOMENIUL ÎNGRIJIRII VÂRSTNICILOR | Petre BOTNARIUC

CONGRESUL „JOURNÉES NATIONALES APMEP – 2013” | Alexandru Marcel FLORESCU, Rodica FLORESCU

PROIECTUL S.M.Y.L.E | Luminiţa TĂSICA

RECENZII

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Bucureşti, Editura Paralela 45, 2013, 240p., ISBN: 978-973-471-626-5 | Luminiţa Cătălina TĂSICA

Anul LXI – nr. 4 – 2013

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

VÎGOTSKI ȘI INCLUZIUNE| Harry DANIELS

EDUCAŢIA INFORMALĂ ŞI CRIZA ŞCOLII ÎN POSTMODERNITATE | Şerban Adrian MIRCEA

TRANSDISCIPLINARITATEA – UN MODEL INTEGRAT DE ABORDARE A INSTRUIRII | Octavian MÂNDRUŢ, Marilena MÂNDRUŢ

IMPORTANŢA COMPETENŢEI DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI | Ion BOTGROS, Ludmila FRANŢUZAN

JOCURI MATEMATICE COMBINATORIALE – POSIBILITĂŢI DE STUDIU ÎN ŞCOALA OBLIGATORIE | Luminita CATANĂ

TEORIA MICROECONOMICĂ ŞI POLITICILE PUBLICE PRIVIND EDUCAŢIA – REFLECŢII ŞI INTEROGAŢII | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

INTRAREA LA ŞCOALĂ A COPILULUI | Speranţa FARCA

ASPECTE ALE ALEGERII TRASEULUI ŞCOLAR DE CĂTRE ELEVII DE CLASA A VIII-A | Viorel ROBU

PERCEPȚIA ASUPRA CONȚINUTULUI MEDIA A UNOR ELEVI ÎN CLASA A DOUA A UNUI LICEU DIN PODGORIŢA | Dijana VUČKOVIĆ, Veselin MIĆANOVIĆ

ABILITĂŢI DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR ÎN PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”| Manuella MANU

INFLUENȚA POZITIVĂ A FAMILIILOR IMIGRANTE ASUPRA SUCCESULUI EDUCAȚIONAL AL COPIILOR LOR | Maite FERNANDEZ

ISTORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN SATELE DE LA SUD-VEST DE BUCUREŞTI ÎNTRE 1848-1864 | Petre ROMAN, Silvia DIACONU

ANA CONTA-KERNBACH – O SUTĂ CINZECI DE ANI DE LA NAŞTERE | Eugen NOVEANU

AGENDA EDUCAŢIEI

AGENŢIA EUROPEANĂ PENTRU CERINŢE SPECIALE ŞI EDUCAŢIE INCLUZIVĂ | Traian VRĂSMAŞ

RECENZII

HARRY DANIELS ȘI MARIANE HEDEGAARD (Eds.) VYGOTSKY AND SPECIAL NEEDS EDUCATION: RETHINKING SUPPORT FOR CHILDREN AND SCHOOLS. Londra, Continuum, 2011 | Traian VRĂSMAŞ

ANTON ILICA. O ISTORIE A IDEILOR ŞI DOCTRINELOR PEDAGOGICE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT. Chişinău, Editura Învăţătorul Modern, 2014, 325p | Dan BADEA

COMENIUS. LABIRINTUL LUMII ŞI RAIUL INIMII (1623), traducere de Irina Ionescu, Bucureşti, Editura All, 2013, 284p | Dan BADEA

CONSTANTIN CUCOŞ. EDUCAŢIA: EXPERIENŢE, REFLECŢII, SOLUŢII. Iaşi, Editura Polirom, 2013, 318p | Dan BADEA

Anul LX – nr. 1 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EVOLUŢII ALE EXPRESIVITĂŢII ARTISTICE ÎN ERA DIGITALĂ ŞI NOI ARGUMENTE PENTRU O EDUCAŢIE ESTETICĂ | Constantin CUCOŞ

CONTEXTUALITATEA PRAGMATICĂ A EDUCAŢIEI ISTORICE | Nina PETROVSKI

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CONSUM CULTURAL ŞI LOISIR LA TINERII DIN ROMÂNIA. DATE DE SONDAJ | Marius LAZĂR

PREDICTORI AI ANXIETĂŢII FAŢĂ DE TESTARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU. IMPLICAŢII PENTRU ACTUL DIDACTIC | Viorel ROBU

COMPETENŢA NONVERBALĂ ŞI PERFORMANŢA MOTRICĂ A STUDENŢILOR | Alina DUDUCIUC

STUDIU PRIVIND IMPACTUL UTILIZĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL ONLINE ADAPTIV ŞI INTELIGENT DE CONCEPŢIE PROPRIE ÎN PREDAREA T.I.C. | Florin OCHIA

IMAGINAŢIA CONSTRUCTIVĂ ÎN PREDAREA FIZICII – METODA PALARIILOR GÂNDITOARE | GELU MAFTEI, CRISTINA KUNCSER, MUZA MAFTEI

UN MODEL DE LECŢIE INTERDISCIPLINARĂ LA DISCIPLINE TEHNICE | Daniela CÂRSTEA

AGENDA EDUCAŢIEI

EVOLUŢIA POLITICII EUROPENE DE TINERET (1976-2011) | Adina CĂLĂFĂTEANU

ISTORIA ACTIVITĂȚILOR PENTRU TINERET ȘI A POLITICILOR PENTRU TINERET ÎN PORTUGALIA, PE SCURT | Jorge Orlando QUEIRÓS

POLITICA PRIVIND LUCRUL CU TINERII– O ISTORIE SUEDEZĂ | Torbjörn FORKBY

RECENZII

FELICE RIZZI, MICHELE BRUNELLI, ALFRED FERNANDEZ, VALERIA ARREGUI TRUJILLO, CLAIRE DE LAVERNETTE, ANA MARIA VEGA GUTIÉRREZ. L’IMPLICATION PARENTALE AU SEIN DE L’ÉCOLE. UNE APPROCHE INNOVANTE POUR UN ÉDUCATION DE QUALITÉ (Implicarea parentală în școala. O abordare inovativă pentru educația de calitate). Paris, L’Harmattan, 2011, 176 p, ISBN 978-2-296-54568-7 | Angelica MIHĂILESCU

Anul LX – nr. 2 – 2012

Număr întreg | Cuprins

INTRODUCERE

EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL LIBERTĂŢII ŞI PEDAGOGIA CA ARTIFICIU | Dan BADEA

L’EMILE OU L’EXIGENCE PARADOXALE D’UNE ÉDUCATION À LA LIBERTÉ PAR LA LIBERTÉ (EMILE SAU CERINȚA PARADOXALĂ A EDUCAȚIEI PENTRU LIBERTATE PRIN LIBERTATE) | Annie BARTHELEMY

HISTOIRE D’UN AMOUR INTERDIT „JULIE OU LA NOUVELLE HÉLOÏSE“ DE J. J. ROUSSEAU (POVESTEA UNEI IUBIRI INTERZISE „JULIE SAU NOUA ELOIZĂ” DE J. J. ROUSSEAU) | Gabriela JIROŞ

DESPĂRŢIRE ŞI MOARTE ÎN ROMANUL JULIE SAU NOUA ELOIZĂ DE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Petruţa SPÂNU

EDUCAŢIA NEGATIVĂ ÎN CONCEPŢIA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU | Elena MACAVEI

JEAN-JACQUES ROUSSEAU – DESPRE SINE ÎN CONFESIUNI | Iliana DUMITRESCU

INFLUENŢE ALE CONCEPŢIEI DESPRE EDUCAŢIE LA ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI CONTEMPORANE | Ioan SCHEAU

J.J. ROUSSEAU ŞI FILANTROPISMUL |Monica CUCIUREANU

ABSORBŢIA ŞI REFLECTAREA VIZIUNII PEDAGOGICE ROUSSEAUISTE ÎN CULTURA ŞI PEDAGOGIA ROMÂNEASCĂ (I) | Eugen NOVEANU

STIMULI EDUCATIVI ÎMPOTRIVA NATURII SAU UITÂND DE ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA NEGATIVĂ | Petre BOTNARIUC

J.J. ROUSSEAU ŞI DREPTURILE OMULUI | Izabela Nicoleta DINU

ŒUVRE PÉDAGOGIQUE DE ROUSSEAU À L’OCCASION DU TRICENTENAIRE DE SA NAISSANCE. COMPTE RENDU CRITIQUE DES RECHERCHES ACTUELLES SUR L’ŒUVRE DE ROUSSEAU DANS LE PRISME DU COLLOQUE DE CERISY-LA-FORET ET LE CONGRÈS DE GENÈVE, JUIN 2012 (ACTIVITATEA PEDAGOGICĂ A LUI ROUSSEAU CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A TREI SUTE DE ANI DE LA NAȘTEREA SA. RAPORTUL CRITIC AL CERCETĂRILOR CURENTE ASUPRA LUCRĂRILOR LUI ROUSSEAU ÎN PRISMA COLOCVIULUI CERISY-LA-FORET ȘI A CONGRESULUI DE LA GENEVA, IUNIE 2012) | Ioana UNGUREANU

INCURSIUNI ÎN PEDAGOGIA SOCIOLOGICĂ – JEAN-JACQUES ROUSSEAU: SINCRONIZĂRI SPIRITUALE | Paul GRIGORIU

ROUSSEAU ÎN ZIARELE VREMII | Simona LUPU

RECENZII

IZABELA NICOLETA DINU. PARADIGMA ROUSSEAU ŞI EDUCAŢIA CONTEMPORANĂ. Iaşi, Editura Institutul European, 2006, 216p, ISBN 973-611-429-5 | Angela STAN

Anul LX – nr. 3 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA, TEMPLELE ŞI SLUJITORII SĂI | Speranţa FARCA

SPAŢIUL ŞCOLAR. PEDAGOGIA REFORMEI ŞI SPAŢIUL | Kees BOTH

ROLUL METAFOREI ŞI AL RAŢIONAMENTULUI ANALOGIC ÎN PREDAREA ECONOMIEI | Adrian COSTACHE

CENZURA ŞI LITERATURA ÎN EMILE SAU DESPRE EDUCAŢIE | Cristina SĂRĂCU

EDUCAȚIA PERMANENTĂ ȘI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN DISCURSUL POLITICILOR UE | Adriana FARI-PALKO

EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI COEZIUNEA SOCIALĂ ÎN POLITICA DISCURSULUI ÎN CADRUL UE

IN MEMORIAM ANTON VELINI – PEDAGOGUL ÎNAINTEMERGĂTOR | Eugen NOVEANU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

PROIECTUL – METODĂ MODERNĂ DE ABORDARE INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI | Iliana DUMITRESCU

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE – ASPECTE DE ACTUALITATE | Monica CUCIUREANU, Luminiţa CĂTANĂ

EMOŢIILE PROFESORULUI GENERATE DE PERCEPŢIA SOCIETĂŢII | Oana GHEORGHE

MATURITATEA DECIZIEI VOCAŢIONALE: COMPONENTĂ CHEIE A DEZVOLTĂRII PERSONALITĂŢII ÎN ADOLESCENŢĂ | László BRASSAI, Mirela ROTUNDU-COJOCARU

RECENZII

SEPTIMIU CHELCEA. METODOLOGIA CERCETĂRII SOCIOLOGICE. METODE CANTITATIVE SI CALITATIVE. Bucureşti, Editura Economică, [2004] 2007, ediţia a treia, 751 p., ISBN 978-973-709-323-3 | Cristina OPRIŞ

MARIAN VASILE. STILURI DE VIAŢĂ ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. CE MODELE COMPORTAMENTALE ADOPTĂM ŞI DE CE. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 231 p., ISBN: 973-166-238-3 | Andreea-Diana SCODA

PHILIPPE JONNAERT, MOUSSADAK ETTAYEBI, ROSETTE DEFISE (eds.) CURRICULUM ŞI COMPETENŢE: UN CADRU OPERAŢIONAL (Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. Bruxelles, de Boeck, 2009). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2010, 121 p., ISBN: 978-973-7973-98-6 | Carmen FLORESCU

Anul LX – nr. 4 – 2012

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

NEVOIA DE IDEAL ÎN PEDAGOGIE: C. DIMITRESCU-IAŞI, G. G. ANTONESCU, C. NARLY | Viorel NICOLESCU

PLURALISM ÎN EDUCAŢIA DIN BULGARIA | Valentina MILENKOVA

PRIMI PAŞI ÎN EDUCAŢIA NON-FORMALĂ ŞI MUNCA DE TINERET | Sorin MITULESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

ŞCOALA ŞI FAMILIA – POSIBILITĂŢI DE INTERACŢIUNE ÎN ŢĂRILE EUROPENE | Eva GONÇALVES

ALFABETIZAREA DIGITALĂ, UN IMPORTANT FACTOR DE EFICIENTIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR | Tatiana SHOPOVA

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE, UN ELEMENT ESENŢIAL PENTRU CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI DIN ALBANIA | Loreta MAMANI, Arben GABA, Ilir BOZGO

ÎNCEPUTURILE METODEI MONTESSORI ÎN ROMÂNIA – O ANALIZĂ DIACRONICĂ | Vasile ŢAMPĂU

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM PROFESOR VASILE POPEANGĂ (1920-2012) | Eugen NOVEANU

REVISTA DE PEDAGOGIE – 60 DE ANI DE EXISTENŢĂ | Petre BODNARIUC, Andreea SCODA

COMEMORARE SPIRU HARET: 1912-2012 | Paul GRIGORIU

SISTEMUL DE EDUCAŢIE FINLANDEZ (I) | Sanda BORDEI

RECENZII

EACEA. CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE (Educație pentru cetățenie în Europa). Bruxelles, Eurydice, 2012, 140 p., ISBN 978-92-9201-264-9 | Ioana ŞTEFĂNESCU

Anul LIX – nr. 1 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI TEORETICE

VIZA DE INTEGRARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN UE – POSTMODERNISMUL CĂRTĂRESCIAN | Cristiana-Ligia-Maria LĂPUŞAN

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ | Camelia DUMITRU

EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ ÎN NOUL CONTEXT EUROPEAN | Mona RADU

ROLUL MENTORULUI PENTRU STAGIATURĂ ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE | Roxana-Sorina CONSTANTINESCU

MODELE INOVATIVE ALE COMUNICĂRII ÎN PRACTICA ŞCOLARĂ | Alina BĂLAN

EDUCAŢIA ROMÂNEASCĂ, ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERN | Daniela CÂRSTEA

O POSIBILĂ DIALECTICĂ ÎN SPAŢIUL IDEILOR PEDAGOGICE ROMÂNEŞTI INTERBELICE: TEORIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI DIDACTICA | Laura SIMION

FORMAREA TEHNOLOGICĂ ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE GENERALĂ ÎN REPUBLICA BULGARIA | Maria Mihaylova KAVDANSKA

POLITICI ALE EDUCAŢIEI ŞI STRATEGII EDUCAŢIONALE ÎN REALITATEA EUROPEANĂ | Giorgio CHIOSSO

REZULTATE ALE CERCETĂRILOR EDUCAŢIONALE

CUM E SĂ FII STUDENT ÎN ROMÂNIA? DESPRE ANCHETA EUROSTUDENT IV | Irina HORGA

ASPECTE PRIVIND RISCURILE ÎN SISTEMELE EDUCAŢIONALE. CONTRIBUŢII METODOLOGICE LA ELABORAREA MICROPOLITICILOR ŞCOLARE, BAZATE PE ANALIZA RISCURILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR: EXTINDEREA SISTEMULUI ZEP ÎN 24 DE COMUNITĂŢI DEZAVANTAJATE | Ciprian FARTUŞNIC, Otilia APOSTU

SISTEM DE EVALUARE CONTINUĂ: UN MODEL AMERICAN ADAPTAT SPECIFICULUI ROMÂNESC CONFORM CERINŢELOR PROCESULUI DE LA BOLOGNA | Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

AGENDA EDUCAŢIEI

ACADEMIA ROMÂNĂ PREMIAZĂ EDUCAŢIA | Dan BADEA

RECENZII

IOAN MILICĂ. EXPRESIVITATEAARGOULUI. Iaşi, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 352 p., ISBN 978-973-703-495-3 | Amalia-Florina POPESCU

Anul LIX – nr. 2 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

EDUCAŢIA ŞI VALORILE MORALE | Vali ILIE

PĂRINȚI BUNI, NU DOAR PĂRINȚI „SIMPATICI” | Anna Marina MARIANI

AGRESIVITATEA COPILULUI ÎN ŞCOALĂ | Speranţa FARCA

TULBURĂRILE DE COMPORTAMENT | Gabriela ALECU

COPIII MICI ŞI NOILE MEDIA. O PRIVIRE REALISTĂ | Kees BOTH

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

CRITERII PENTRU EVALUAREA PROGRAMELOR DE ELEARNING | Olimpius ISTRATE

CALITATEA EVALUĂRII PROGRAMELOR SOCIALE ŞI EDUCAŢIONALE: NEVOIA DE FORMARE A EVALUATORILOR | Simona VELEA

COMUNICAREA DE GRUP ÎN GRĂDINIŢĂ | Monica CUCIUREANU

ÎNVĂŢAREA FIZICII – ÎNTRE NECESITATE ŞI INDIFERENŢĂ | Gelu MAFTEI

REFORMA CURRICULUMULUI ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ; STUDIU DE IMPACT | Claudiu Marian BUNĂIAŞU

PARTICIPAREA TINERILOR LA FORMARE PROFESIONALĂ. OPORTUNITĂŢI ŞI OBSTACOLE | Iulian NEACŞU, Corina-Cristiana DALU

AGENDA EDUCAŢIEI

DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ALE ELEVILOR – ÎNTRE NECESITATE ŞI OPORTUNITATE | Adriana POPESCU

ETWINNING: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI NOI OPORTUNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVI | Gabriela APOSTOLESCU, Simona VELEA

PROIECTUL SEFIN: CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE INTELIGENTE PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNVĂŢĂRII | Olimpius ISTRATE, Radu GRAMATOVICI, Cristian FOTA

PROIECTUL „INTEGRATING CALL IN EARLY EDUCATION ENVIRONMENTS” | Simona GABUREANU, Irina VASILESCU

Anul LIX – nr. 3 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

PROBLEME PRIVIND RECUNOAȘTEREA PRACTICANȚILOR COMPETENȚI ÎN ORIENTAREA CARIEREI| Leonardo EVANGELISTA

PORTOFOLIU DIGITAL ÎN SISTEM E-LEARNING| Luminiţa Cătălina TĂSICA

COMPORTAMENTUL MANAGERULUI INTUITIV | Paul BLENDEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII (LLP) – RAPORT NAŢIONAL INTERMEDIAR 2007 – 2009 ROMÂNIA| Petre BOTNARIUC

NOUVELLES PERSPECTIVES DANS L’ORIENTATION SCOLAIRE EN FRANCE (NOI PERSPECTIVE ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ÎN FRANȚA) | Graziana BOSCATO

TRANZIŢIA DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBLIGATORIU LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – PERSPECTIVA CONSILIERILOR ŞCOLARI| Speranţa Lavinia ŢIBU

IMPLEMENTAREA PORTOFOLIULUI EDUCAŢIONAL ÎN ŞCOALĂ | Alina GAVRILIŢĂ

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ A ŞCOLII ŞI VALORILE PROFESORILOR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

REZULTATE PRIVIND NIVELUL DEPRINDERILOR DE CORECTARE RECIPROCĂ ALE ELEVILOR DIN CLASELE A III-A ŞI A IV-A CA URMARE A APLICĂRII MODELULUI COOPERANT LEARNING TOGETHER| Carmen POPA

FORMAREA DIDACTICĂ INIŢIALĂ ÎN VIZIUNEA STUDENŢILOR (NIVELUL I) | Gabriela DOMILESCU

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A SOFTULUI EDUCAŢIONAL – UN MODEL INTEGRATIV AL CONSTRUIRII CUNOAŞTERII | Petre BOTNARIUC

DEZVOLTAREA UNUI APARAT CRITIC PENTRU COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL ACTORILOR SOCIALI ÎN RAPORT CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL| Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

IN MEMORIAM. SOFIA CHRISOSCOLEU-COCEA| Eugen NOVEANU

PROMEP| Luminiţa Cătălina TĂSICA

PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII – O OPORTUNITATE DE DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ | Corina POPESCU, Mărioara ENE

EUROGUIDANCE| Mihai IACOB

BE – OK, PROIECT EUROPEAN ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI DE TIP BULLYING | Ioana ŞANDRU

WRITING THEATRE| Alina GAVRILIŢĂ

Anul LIX – nr. 4 – 2011

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI STILURI DE PREDARE – UNDE ESTE DIFERENȚA?| Carol CĂPIŢĂ

COMPETENȚE PROFESIONALE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ A PROFESORILOR: UNELE ASPECTE ALE EXPERIENȚEI DE LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE, UNIVERSITATEA DIN VALLADOLID (SPANIA) | Paloma Castro PRIETO

DIDACTICA LA ŞCOALA COMPETENŢELOR – DOMINANTE ŞI EXEMPLIFICĂRI ALE SCENARIULUI DIDACTIC | Dan BADEA

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DE LA VARIÉTÉ À LA CONVERGENCE – CONSIDÉRATIONS SUR QUELQUES PRATIQUES ET PROJETS EUROPÉENS TOURNÉS VERS L’ÉDUCATION PLURILINGUE (DE LA VARIETATE LA CONVERGENȚĂ – CONSIDERAȚII PRIVIND UNELE PRACTICI ȘI PROIECTE EUROPENE ORIENTATE SPRE EDUCAȚIA PLURILINGVĂ) | Dan Ion NASTA

DIDACTICA LIMBILOR STRĂINE. OPORTUNITĂŢI EUROPENE ŞI STRATEGII ACTUALE | Daniela FLOAREŞ

EDUCAȚIE ÎN TRANZIȚIE: METODOLOGII DE EXPLORARE A CAZULUI ROMÂNIEI | F. Tony DI GIACOMO

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII STUDENȚILOR ROMÂNI LA DISCIPLINELE ȘTIINȚIFICE – O EXPLORARE A TENDINȚELOR DEZVĂLUITĂ DE REZULTATELE TIMSS DIN 2003 | Gabriela Nausica NOVEANU

METODE DIGITALE COMPLEMENTARE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA FIZICII | Carmen – Gabriela BOSTAN

ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ, Octavian MÂNDRUŢ

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE OMULUI | Eugen STOICA

DEZVOLTAREA UNUI STANDARD NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIA PENTRU ÎNTREPRINDERI ÎN ANGLIA | Craig GREWCOCK, Malcolm HOARE

CÂND PRODUCE ŞCOALA REVOLUŢIONARI. O INCURSIUNE ÎN ISTORIA SOCIALĂ A VIEŢII UNIVERSITARE INTERBELICE | Ionuţ BUTOI

PARTICIPAREA PĂRINȚILOR LA ȘCOALA OBLIGATORIE. O ABORDARE INOVATOARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ÎN EDUCAȚIA DE CALITATE | Michele BRUNELLI

INVERSAREA SPIRALEI CARE COBOARĂ: OPORTUNITĂȚI PENTRU ABORDĂRILE CENTRATE PE ELEV ÎN DOMENIILE PRIORITARE ALE EDUCAȚIEI | Ligia SARIVAN

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE. STUDIU COMPARATIV PRIVIND SCOPURILE FORMĂRII CONTINUE ŞI IMPORTANŢA LOR | Nicoleta DUŢĂ

VOLUNTARI EUROPENI DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR ŞI ÎNAINTE DE ANGAJARE | Sorin MITULESCU, Elena Mihaela DAMIAN

PROIECTAREA CURRICULARĂ ÎN CONDIŢIILE INSTRUIRII PE COMPETENŢE | Octavian MÂNDRUŢ, Luminiţa CATANĂ

AGENDA EDUCAŢIEI

INTERVIU CU PROFESORUL PAUL KIM, STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION | Angela TEŞILEANU

DEMERSURI DE FUNDAMENTARE A NOULUI CADRU DE REFERINŢĂ AL CURRICULUMULUI NAŢIONAL. O EXPERIENŢĂ DE PROIECT | Laura-Elena CĂPIŢĂ

UN MODEL DE FORMARE A PROFESORILOR | Angelica MIHĂILESCU

A 4A CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ – TIC PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE, FLORENȚA 20-21 OCTOMBRIE 2011 | Ligia SARIVAN

CONFERINȚA ANUALĂ EDEN, DUBLIN 19-22 IUNIE 2011 | Angela TEŞILEANU

RECENZII

WIM VEEN, BEN VRAKKING. HOMO ZAPPIENS. JOC ŞI ÎNVĂŢARE ÎN EPOCA DIGITALĂ (Homo Zappiens: Growing up in a digital age, Network Continuum, 2007). Bucureşti, Editura Sigma, 2011, ISBN 978-973-649-713-1 | Daria DOBRE

EACEA. TEACHING READING IN EUROPE: CONTEXTS, POLICIES AND PRACTICES (Învățarea citirii în Europa: contexte, politici și practici). Bruxelles (EACEA P9 Eurydice), 2011, 207 p. ISBN 978-92-9201-179-6 | Veronica Gabriela CHIREA

Anul LVIII – nr. 1 – 2010

Număr întreg | Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE

MANAGEMENT ŞI CALITATE ÎN EDUCAŢIE

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – EVALUAREA INTERNĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII EXPERTIZEI PROFESIONALE | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Viorica POP

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT – CERCETAREA ŞI INOVAREA REALIZATE DE PERSONALUL DIDACTIC | Carmen BĂLĂŞOIU, Paul BLENDEA, Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ, Viorica POP

MANAGEMENTUL CLASEI – ÎNTRE RUTINĂ ŞI PROVOCARE | Eugenia Claudia GOGA

MANAGEMENT ŞI ADECVARE

EDUCAȚIA NEADMINISTRABILĂ – O ALTĂ MODALITATE DE A ANALIZA MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI | Kazuko NARUI

COMPETENŢELE MANAGERIALE – CÂT CONTEAZĂ PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL UNEI UNITĂŢI ŞCOLARE? | Ciprian FARTUŞNIC

DESCENTRALIZAREA CURRICULARĂ – ÎNTRE DEZIDERAT ŞI REALITATE | Olimpia MATEESCU

DE CE ABSENTEAZĂ ELEVII? | Raluca Maria ROTAR

MANAGEMENT DE SISTEM ŞI DE PROCES

COMPETENŢELE PARTAJATE ŞI POLITICILE DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR | Ovidiu MĂNTĂLUŢĂ

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – PERFORMANŢĂ ŞI DESCENTRALIZARE | Lucica CRISTEA

MANAGEMENTUL FORMĂRII

MODEL DE COMUNICARE PENTRU CASELE CORPULUI DIDACTIC | Diana MELNIC

RESPONSABILITATE ÎN FORMAREA CADRELOR DIDACTICE | Roxana Corina MĂRCUŞANU

UNELE ASPECTE PRIVIND METODELE REAL-ACTIVE ŞI FUNCŢIILE ACESTORA, INSTRUMENTE ANGAJATE ÎN PROCESUL INSTRUIRII | Ileana BĂLAN

CONSTITUIREA UNEI ECHIPE CU AJUTORUL TESTULUI BELBIN | Diana Cristina FRĂTEANU

FORME DE COMUNICARE ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL | Mircea BĂDUŢ

MODELE DE INTERVENŢIE

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE PENTRU ELEVII CLASELOR A XII-A. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR DE INVESTIGARE ŞI VALORIZARE A PROPRIEI EXPERIENŢE | Pompilia HERMAN

EDUCAŢIA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR | Ioana-Claudia LAZĂR

SEMNIFICAŢII ŞI DEZVOLTĂRI ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIEI ŞI PEDAGOGIE

MEDALION PEDAGOGIC: MIRON IONESCU | Anton ILICA

RAPORTUL DE CAPITAL INTELECTUAL AL ORGANIZAŢIEI | Laura BORBE

Anul LVIII – nr. 2 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONSILIEREA CA PROFESIE ŞI PROFESIONALIZAREA PRACTICII CONSILIERII | Gheorghe TOMŞA

„COMUNITĂŢILE DE PRACTICĂ” UN POSIBIL INSTRUMENT DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A CONSILIERILOR ŞCOLARI | Carmen IOSIFESCU

METODE ŞI TEHNICI UTILE ÎN CONSILIEREA ADOLESCENŢILOR CU AGRESIVITATE RIDICATĂ | Ramona-Elena STEMATE

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

RELAŢIA CIUDATĂ ÎNTRE PERSOANELE DE GEN MASCULIN ŞI PUTERE: ANALIZA RELAŢIEI ÎNTRE VALORI ŞI STAREA DE BINE ÎN ADOLESCENŢĂ | Andrea LAUDADIO, Giuliana FRANCIOSA, Lavinia MAZZOCCHETTI, Antonietta MAIORANO, Francisco Javier Fiz PÈREZ

SERVICIILE DE ORIENTARE ŞI CONSILIEREA CARIEREI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN – ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Speranţa ŢIBU

ACREDITAREA PROFESIONIŞTILOR ÎN CONSILIERE ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL: ANALIZĂ COMPARATIVĂ | Luís Sobrado FERNÁNDEZ, Elena Fernández REY, Cristina Ceinos SANZ, Rebeca García MURIAS, Ana Couce SANTALLA

INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR SEROPOZITIVE | Geanina SURDU, Iulian PETRE

DESCHIDEREA UNOR NOI ARII ÎN CONSTRUIREA CARIEREI PENTRU COPIII STRĂZII DIN TURCIA: ŞTIINŢĂ, TEHNOLOGIE ŞI INOVAŢIE | Ilkay SAVCI

CONECTAREA SERVICIILOR DE CONSILIERE – MODELUL GIANT | Alina GRAVILIŢĂ, Mihai IACOB

AGENDA EDUCAŢIEI

„W-EDUCATION” – APĂ PENTRU VIAŢĂ – EDUCAŢIE PENTRU APĂ CURATĂ | Luminiţa TĂSICA

PRESTO – INSTRUMENTE DE SUSŢINERE A EDUCAŢIEI ÎNTRE EGALI | Delia GOIA

NCP-VET-CO | Mihai IACOB

TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA PIAŢA MUNCII | Alina GAVRILIŢĂ

ORIENTAREA VIRTUALĂ | Mihai IACOB

Anul LVIII – nr. 3 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA COMPETENŢELOR | Cezar BÎRZEA

STUDII DESPRE CURRICULUM ȘI ISTORIA PREZENTULUI | Thomas POPKEWITZ

COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE – FAŢA ŞI REVERSUL ABORDĂRII LOR | Dan BADEA

PEDAGOGIA COMPETENŢELOR – O VIZIUNE INTEGRATOARE ASUPRA EDUCAŢIEI | Marin MANOLESCU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI

DESPRE A ÎNVĂŢA ELEVUL SĂ ÎNVEŢE | Nicoleta BERCU, Laura-Elena CĂPIŢĂ

EVALUAREA PRIN COMPETENŢE: O ABORDARE EMPIRICĂ A CRITERIILOR UTILIZATE DE CADRELE DIDACTICE UNIVERSITARE ÎN ACTIVITATEA CU STUDENŢII | Nicoleta DUŢĂ, Kattherinne Urriola LÓPEZ, Patricia Compańó FERNÁNDEZ, Juan Cárdenas TAPIA

O NOUĂ PARADIGMĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC: CENTRAREA PE COMPETENŢE | Maria Eliza DULAMĂ

2005 REFORMA CURRICULUMULUI ÎN TURCIA ȘI UN EXEMPLU DESPRE GEOGRAFIE | Eyüp ARTVINLI

INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENŢE – ÎNTRE DIMENSIUNEA TEORETICĂ ŞI APLICAREA LA CLASĂ | Octavian MÂNDRUŢ

ORELE DE EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI KITSCH-UL | Mihaela Alexandra POP

SENSIBILITÉ ET EXPRESSION CULTURELLES: QUELQUES PISTES POUR LA FORMATION ACTIONNELLE D’UNE COMPÉTENCE CLÉ (SENSIBILITATEA ȘI EXPRESIA CULTURALE: CÂTEVA SFATURI PENTRU PREGĂTIREA ACȚIONALĂ A UNEI COMPETENȚE CHEIE) | Victoria – Delia BUNCEANU

COMPETENŢELE CHEIE – DE LA DECLARAŢII DE POLITICĂ EDUCAŢIONALĂ LA INTEGRAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC | Ligia SARIVAN

INSTRUMENTARUL POLITICILOR LINGVISTICE EDUCATIVE ÎN EUROPA ŞI COMPETENŢA CHEIE „COMUNICARE ÎN LIMBI STRĂINE” | Dan Ion NASTA

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMUNICAREA ÎN LIMBA MATERNĂ | Angelica MIHĂILESCU

DOMENIUL DE COMPETENŢĂ CHEIE MATEMATICĂ ŞI ELABORAREA CURRICULARĂ | Luminiţa CATANĂ

DIMENSIUNI AXIOLOGICE ŞI EXIGENŢE EUROPENE ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA DISCIPLINELOR SOCIO-UMANE | Angela TEŞILEANU

IMPLEMENTAREA COMPETENŢEI SOCIALE ÎN ŞCOALĂ | Mihai IACOB, Alina GAVRILIŢĂ

DOMENII DE COMPETENŢE CHEIE EUROPENE: COMPETENŢA DIGITALĂ | Petre BOTNARIUC, Luminiţa TĂSICA

OPINII PRIVIND PREDAREA ÎN CICLUL PRIMAR ÎN VIZIUNEA COMPETENŢELOR – CHEIE | Robert Constantin NENIŞANU

AGENDA EDUCAŢIEI

RESTRUCTURAREA CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL. ANALIZA CONDIŢIILOR DE IMPLEMENTARE | Simona Luciana VELEA, Irina HORGA, Laura-Elena CĂPIŢĂ

SIMPOZION NAŢIONAL PE TEMA COMPETENŢELOR DESFĂŞURAT LA SIBIU | Constantin DINCĂ

METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII COMPETENŢELOR – CHEIE ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR | Luminiţa CATANĂ

PROGRAM DE FORMARE „COMPETENŢELE CHEIE ÎN GEOGRAFIA ŞCOLARĂ” | Mariana EPURAŞ

DELIBERAREA ÎN DEMOCRAŢIE – GHID DE BUNE PRACTICI | Corina LECA

RECENZII

OCTAVIAN MÂNDRUŢ. COMPETENŢELE ÎN ÎNVĂŢAREA GEOGRAFIEI. GHID METODOLOGIC. Bucureşti, Editura Corint, 2010, 232 p., ISBN: 978-973-135-552-8 | Gica PEHOIU–MÂNDRUŢ

BASARAB NICOLESCU. TRANSDISCIPLINARITATEA. MANIFEST. Iaşi, Editura Junimea, 2010, 100 p., ISBN: 973-37-1223-7 | Carmen – Gabriela BOSTAN

Anul LVIII – nr. 4 – 2010

Număr întreg | Cuprins

ABORDĂRI TEORETICE

CONCEPTUL DE GENERAȚIE ÎN TEORIILE DESPRE TINERI | Carmen LECCARDI, Carles FEIXA

LE RÔLE DE LA RECHERCHE SOCIALE À L’ÉPOQUE COMMUNISTE: INSTRUMENT OU ANNEXE DES STRATÉGIES POLITIQUES? LE CAS DU CENTRE DE RECHERCHES POUR LES PROBLÈMES DE LA JEUNESSE (ROLUL CERCETĂRII SOCIALE ÎN ERA COMUNISTĂ: INSTRUMENT SAU ANEXĂ A STRATEGIILOR POLITICE? CAZUL CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU PROBLEME DE TINERET) | Alexandra BARDAN

ȘCOALA ȘI CULTURA TINERILOR: CĂSĂTORIE NEFERICITĂ SAU CONCUBINAJ? | Carles FEIXA

EDUCAȚIE ȘI INOVARE ECONOMICĂ | Iulian NEACȘU

CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENȚIE, BUNE PRACTICI

OPORTUNITĂȚI DE ACCES ȘI ALEGEREA ȘCOLII ÎN FRANȚA ȘI ITALIA | Benedetta CAMPIA

CONSUM ÎN TIMPUL LIBER, AUTONOMIE ȘI PLANURI DE VIITOR ALE TINERILOR | ERCSEI Kálmán, KISS Zita, SZABÓ Júlia

EXPERIENȚE EUROPENE ÎN POLITICA ȘI MUNCA DE TINERET. ANALIZE COMPARATIVE | Iulian NEACȘU, Ana Maria DALU, Corina DALU, Octav MARCOVICI

ANGAJABILITATE ȘI OPORTUNITȚI DE ANGAJARE PENTRU TINERII CU ORIGINE MIGRATORIE SAU ETNIC MINORITARĂ | Octav MARCOVICI

DESCENTRALIZAREA EDUCAȚIEI, ÎNCUNUNARE A RESPONSABILITĂȚII COMUNITĂȚII LOCALE | Speranța FARCA

CULTURA FAMILIALĂ ROMNEASCĂ ȘI VIOLENȚA ASUPRA COPIILOR | Corina BISTRICEANU PANTELIMON

DEZVOLTAREA VOLUNTARIATULUI ÎN ROMNIA DUPĂ 1989 | Elena Mihaela DAMIAN

RECENZII

GRIET VERSCHELDEN, FILIP COUSSEE, TINEKE VAN DE WALLE & HOWARD WILLIAMSON (eds.). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2009, 179 p, ISBN: 978-92-871-6608-1 | Sorin MITULESCU

CRISTINA GAVRILUȚĂ & NICU GAVRILUȚĂ. SOCIOLOGIA SPORTULUI. Iași, Editura Polirom, 2010, 254 p., ISBN: 978-973-46-1589-6 | Marius LAZĂR

SERGIU BĂLŢĂTESCU, FLOARE CHIPEA, IONEL CIOARĂ, ADRIAN HATOS & SORANA SĂVEANU (coords.) EDUCAȚIE ȘI SCHIMBARE SOCIALĂ. PERSPECTIVE SOCIOLOGICE ȘI COMUNICAȚIONALE. Editura Universității din Oradea, 2010, 397 p., ISBN: 978-606-10-0045-6 | Sorin MITULESCU

RP – 2016 / 1

ABORDĂRI TEORETICE

SUNT PREVIZIUNILE REFERITOARE LA APTITUDINI UTILE EDUCAȚIEI PENTRU ÎNDRUMARE ȘI CARIERĂ ? | Pedro Moreno DA FONSECA

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Acest articol discută utilitatea şi caracterul adecvat al prognozelor competenţelor pentru a sprijini activitatea desfăşurată în orientarea şi consilierea carierei, precum şi în educaţia pentru carieră. În acest scop, este analizată calitatea datelor obţinute prin sondaje, iar teoria învăţării în carieră este utilizată pentru a discuta rolul lor potenţial în dezvoltarea competenţelor de managementul carierei. Concluziile indică faptul că utilitatea prognozelor creşte prin combinarea mai multor surse distincte de date în furnizarea serviciilor de carieră şi prin lărgirea gamei de utilizare speculativă a datelor. Sunt furnizate exemple de integrare cu succes a prognozelor în activităţile practice de educaţie în carieră.

Cuvinte-cheie: orientarea în carieră, educaţia carierei, prognoze, prognoze de competenţe, învăţarea carierei, informaţii privind piaţa muncii.


MISIUNE COMPROMISĂ: INDECIZIA VOCAŢIONALĂ | László BRASSAI

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Abordările teoretice şi rezultatele studiilor empirice arată că decizia vocaţională este o sarcină importantă în dezvoltarea identităţii, maturitatea decizională relevând totodată funcţionarea optimă a personalităţii. Situaţia decizională este depăşită cu success de cei cu opţiuni clare, în acelaşi timp fiind percepută ca sursă de stres major de către cei nesiguri de opţiunea lor, sau faţă de alegerea uneia dintre alternativele vocaţionale (nedecişi) şi de către cei fără alternative sau dezinteresaţi de actul deciziei vocaţionale (indecişii) deopotrivă. O parte a cauzelor inadaptabilităţii în faţa confruntării cu sarcinile dezvoltării psihosociale au fost identificate încă demult, acestea fiind de ordin informaţional, aptitudinal ori emoţional. Perspectiva psihologiei existenţiale propune un model explicativ viabil în decodarea indeciziei vocaţionale persistente. Articolul de faţă prezintă aportul acestei perspective existenţialiste aduse psihologiei vocaţionale.

Cuvinte-cheie: adolescenţă, indecizie vocaţională, teoria existenţială.


ROLUL CONSILIERII ŞCOLARE ÎN DEZVOLTAREA REZILIENŢEI EDUCAŢIONALE A ELEVILOR | Ramona Elena ANGHEL

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Dezvoltarea rezilienţei educaţionale este o necesitate în societatea noastră, având în vedere că elevii se confruntă cu o multitudine de condiţii adverse – de la factorii de risc individuali până la cei de sistem –, care le afectează dezvoltarea şcolară şi profesională. Elevii cu rezilienţă educaţională sunt cei care îşi păstrează o motivaţie de învăţare şi o performanţă şcolară ridicate în ciuda influenţei condiţiilor de risc care îi fac vulnerabili eşecului şcolar. Consilierea şcolară are un rol activ şi semnificativ în dezvoltarea rezilienţei educaţionale a elevilor, atât prin intervenţiile adresate direct acestora, cât şi prin programele adresate profesorilor şi părinţilor, alături de activităţile de promovare a colaborării şcoală-comunitate.

Cuvinte-cheie: rezilienţă educaţională, elevi, consiliere şcolară, resurse.


UTILIZAREA NIVELURILOR DATE DE REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII ÎN EVALUARE. APLICAŢII ÎN EDUCAŢIA RELIGIOASĂ | Emil LAZĂR

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Din perspectiva valorilor, educaţia implică două laturi complementare, una antropologică şi cealaltă acţională. Atitudinile şi valorile religioase aparţin domeniului afectiv. Acestea sunt unităţi decompozabile, greu de evaluat. Matricea cu nivelurile date de rezultatele învăţării este o propunere pentru o posibilă grilă de evaluare apreciativ-calitativă pozitivă propusă spre utilizare în educaţia religioasă. Fiecare dintre niveluri este definit printr-unset de descriptori care indică rezultate ale învăţării relevante pentru competenţele corespunzătoare nivelului respectiv.

Cuvinte-cheie: evaluare, educaţie religioasă, rezultatele învăţării, niveluri de apreciere, matrice.


ÎNVĂŢĂMÂNTUL SIMULTAN ÎN EUROPA | Irina Roxana ACATRINEI

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Orice copil are dreptul de a fi înţeles şi sprijinit în actul învăţării.Copiii sunt diferiţi în ritmurile de dezvoltare, stilurile de învăţare, particularităţile lor individuale. Într-o clasă cu predare simultană se adaugă şi faptul că vârstele cronologice sunt diferite. Predarea simultană în învăţământul primar înseamnă lucru concomitent cu două, trei sau patru clase, în funcţie de numărul elevilor. Procesul instructiv-educativ se realizează după acelaşi plan de învăţământ şi conform programelor şcolare valabile pentru celelalte unităţi şcolare. Învăţământul simultan continuă să fie o realitate a zilelor noastre. Specificul geografic al unor ţări, situaţia socială şi economică a ţinuturilor determină menţinerea lui. Este de datoria noastră să-i cunoaştem specificul şi să asigurăm oresursă umană, materială, pe măsură.

Cuvinte-cheie: învăţământ simultan, deprinderi de învăţare independenteşi individuale, achiziţii cognitive, achiziţii non-cognitive.


REZULTATE ALE CERCETĂRILOR

DREPTUL LA EDUCAȚIE ÎN SECOLUL 21. STUDIU BAZAT PE INTERVIURI CU OFICIALITĂȚI, POLITICIENI ȘI JUDECĂTORI INTERNAȚIONALI ȘI EUROPENI | Mihaela-Viorica RUŞITORU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Dreptul la educaţie este un drept social garantat de către ambele instrumente juridice internaţionale mai largi, cum ar fi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Ipoteza acestei cercetări a fost că dreptul la educaţie evoluează în mod constant, influenţând politicile educaţionale. Pentru a testa această ipoteză, a fost realizat un studiu bazat pe interviuri cu funcţionari, judecători şi factori de decizie de la UNESCO, OCDE, OIM, CoE, CEDO şi CJUE. Analiza tematică a demonstrat că dreptul la educaţie cuprinde nu numai marja de apreciere şi de subsidiaritate, dar şi aspecte referitoare la învăţământul obligatoriu şi alfabetizare, mobilitate şi non-discriminare.

Cuvinte-cheie: dreptul la educaţie, analiză de politici, organizaţii internaţionale, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD), Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), Consiliul Europei (CoE), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Uniunea Europeană (UE), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).


UTILIZAREA ȘI PERCEPȚIA PROFESORILOR PRIVIND MANUALELE ȘCOLARE DIGITALE ÎN ROMÂNIA | Diana COJOCNEAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Studiul de faţă prezintă modul în care sunt folosite manualele digitale în învăţământul primar din România şi percepţia cadrelor didactice asupra folosirii manualelor digitale. Studiul se bazează pe date culese dintr-un sondaj de opinie propus pe comunitatea online a cadrelor didactice, didactic.ro, şi pe date calitative culese din două surse. În primul rând, este vorba de comentariile cadrelor didactice care au răspuns la sondajul propus pe didactic.ro şi de răspunsurile la un chestionar cu întrebări deschise trimis online profesorilor de engleză din jud. Cluj. Astfel, datele culese din cele trei surse au fost triangulate pentru a descrie modul în care profesorii din învăţământul primar folosesc manualele digitale şi percepţia lor legată de folosirea acestor manuale. Principalul scop al studiului a fost investigarea modului în care manualele sunt folosite la clasă, analiza măsurii în care ele sunt considerate utile de către cadrele didactice, dar şi identificarea anumitor puncte forte şi slabe legate de modalitatea de prezentare şi conţinut a acestor manuale.

Cuvinte-cheie: e-learning, manuale digitale, politica de digitalizare, învăţare asistată de calculator, învăţare asistată de tehnologiile mobile.


RELAŢIONAREA ELEVILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE (CES) CU COLEGII LOR DIN PERSPECTIVA EDUCAŢIEI INCLUSIVE | Nicoleta ADET, Cristian-Mihai POMOHACI

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Componentele principale ale educaţiei incluzive sunt accesul la educaţie şi şanse egale pentru toţi elevii. Acestea creează un mediu prietenos unde se poate manifesta starea de bine a elevului şi unde acesta îşi poate atinge întreg potenţialul. Tranziţia de la educaţia incluzivă depinde de disponibilitatea şi deschiderea faţă de elevi ca resursă umană din şcolile incluzive. Având în vedere că în România nu există încă şcoli incluzive, ci doar şcoli integratoare, ne-am propus să evidenţiem posibile elemente/ direcţii spre educaţia incluzivă, care să vină în întâmpinarea bunăstării şcolare a elevilor cu CES integraţi în şcolile de masă. Prezentul studiu face parte dintr-o cercetare mai amplă. În acest articol vom prezenta doar aspecte care influenţează starea de bine a elevilor cu CES, raportată la relaţionarea la nivelul clasei integratoare.

Cuvinte-cheie: incluziune, integrare, stare de bine, cerinţe educaţionale speciale, toleranţă.


UN STUDIU COMPARATIV ASUPRA PERCEPȚIEI STUDENȚILOR ȘI ANGAJATORILOR ASUPRA COMPETENȚELOR ȘI ABILITĂȚILOR DOBÂNDITE PENTRU A ACCESA PIAȚA MUNCII | Manuela EPURE, Ruxandra Eleonora VASILESCU

Vezi articolul | Rezumate & Cuvinte cheie

Rezumat: Accesul absolvenţilor pe piaţa muncii este asigurat, în mare măsură, de nivelul de pregătire la terminarea studiilor, adică de competenţele dobândite. În acelaşi timp, angajatorii sunt preocupaţi de atragerea tinerilor absolvenţi care nu doar deţin o diplomă universitară, dar şi fac dovada unei bune formări teoretice şi practice, pentru a face faţă cerinţelor actuale şi a obţine performanţe la locul de muncă. Competiţia POSDRU ne-a dat posibilitatea de a finanţa proiectul Adapt2jobs (www.adapt2jobs.ro), permiţându-ne acest studiu. Studiul comparativ a fost proiectat pe principiile cercetării cantitative şi a fost posibil ca urmare a procesării datelor colectate pe parcursul a două anchete pentru studenţi şi angajatori, care au ţintit în principiu aceleaşi variabile. Originalitatea studiului constă în analiza simultană a percepţiilor studenţilor şi angajatorilor asupra aceloraşi variabile, de exemplu, capacitatea de a identifica problemele şi de a găsi soluţii. Rezultatele studiului au fost utilizate în timpul implementării proiectului Adapt2jobs şi au fundamentat intervenţia asupra curriculum-ului, cât şi asupra conţinutului a trei domenii diferite de studii: ştiinţe sociale, ştiinţe economice şi arhitectură.

Cuvinte-cheie: competenţe, abilităţi, curriculum, sondaj, angajatori, studenţi, piaţa locurilor de muncă, CUMA (Cooperare Universitate –Mediul de Afaceri).


AGENDA EDUCAŢIEI

PROIECTUL „PREVENIREA ŞI REDUCEREA VIOLENŢEI ŞCOLARE PRIN EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ ŞI DREPTURILE OMULUI” | Andreea-Diana SCODA

Vezi articolul


eTWINNING ROMÂNIA – BILANŢ 2015 | Alexandra ARAMĂ, Oana GHEORGHE

Vezi articolul


„SUSŢINE CULTURA ÎN EDUCAŢIE” DEZVOLTAREA UNEI REŢELE BAZATE PE CUNOAŞTERE PENTRU ACCESUL LA CULTURĂ ÎN ŞCOLILE DIN ROMÂNIA | Raluca IACOB

Vezi articolul


CE SCHIMBĂRI DORIȚI SĂ VEDEȚI ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA? RĂSPUNSURILE DIN PARTEA VOLUNTARILOR CORPULUI PĂCII AMERICANI | John Robert MUNDAHL

Vezi articolul


RECENZII

ROBERT J. MARZANO. ARTA ŞI ŞTIINŢA PREDĂRII: UN CADRU CUPRINZĂTOR PENTRU O INSTRUIRE EFICIENTĂ (The art and science of teaching: a comprehensive framework for effective instruction), 2007, ASCD, Virginia). Bucureşti, Editura Trei, 2015, 365 p., ISBN 978-606-719-318-3 | Armand A. VOINOV

Vezi recenzia


NUMĂR ÎNTREG

rp 2014 – 2

ABORDĂRI TEORETICE

SCHIMBAREA EDUCAȚIEI ÎNTR-O SOCIETATE AFLATĂ ÎN SCHIMBARE. UNELE OBSERVAȚII PRIVIND CAZUL POLONIEI | Krystyna SZAFRANIEC

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: După 1989, tinerii polonezi au manifestat mari aşteptări legate de educaţie. Ca urmare a puternicelor presiuni în favoarea schimbării, sistemnul educaţional a început să se deschidă în direcţia aşteptărilor populare, chiar înainte ca să fi fost implementate reforme veritabile. Ulterior, au fost întreprinse şi o serie de reforme, darşcoala, în loc să capete un rol tot mai semnificativ în promovarea tinerei generaţii, a rămasacelaşi canal care ajută promovarea celor din familii cu avantaje sociale şi culturale, contribuind la polarizarea societăţii. De aceea, sunt necesare în continuare reforme atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar, care să asigure mai buna orientare şcolară şi profesională, dezvoltarea creativităţii şi a gândirii originale.

Cuvinte-cheie: învăţământ secundar şi superior, învăţare pe tot parcursul vieţii, “lift descendent”, ofertă educaţională, polarizarea societăţii, structură educaţională, trasee educaţionale.


TOMA COCIŞIU ŞI DICŢIONARUL DE IDEI AL ŞCOLII ACTIVE | Steliana LEFTER, Viorel NICOLESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Toma Cocişiu (1887-1986), unul dintre cei mai activi şi longevivi pedagogi ai şcolii active din Romania, de numele căruia se leagă întemeierea celebrei „Şcoli de experienţă de la Blaj”, după care a rămas o bogată arhivă, ce oglindeşte strădanii, proiecte, împliniri şi visuri, şi-a propus, printre altele, elaborarea unui cuprinzător „Dicţionar de idei al şcolii active”. Textul manuscris, inedit în totalitate până acum, reuneşte o suită de fişe cu idei emblematice privind termeni pedagogici fundamentali. Studiul de faţă îşi propune să prezinte acest efort.

Cuvinte-cheie: Toma Cocişiu, pedagogii alternative, şcoala experimentală de la Blaj, studiu individual, experiena copilului.


CERCETĂRI, MODELE DE INTERVENŢIE, BUNE PRACTICI
PLANUL JENA ÎN OLANDA | Kees BOTH

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: În urmă cu peste 50 de ani au apărut în Olanda primele grupe organizate după principiile Planului Jena. Numărul lor a crescut destul de rapid datorită mai multor factori: interesul unor părinţi Şi cadre didactice de a aduce inovaţie în învăţământ; deschiderea sistemului de învăţământ olandez pentru iniţiativele părinţilor, cadrelor didactice, comunităţii de a înfiinţa şcoli cu un anume specific pedagogic sau confesional; în fine, sprijinul experţilor din domeniul educaţiei de a actualiza şi adapta modelul moştenit de la Peter Petersen la realităţile societăţii şi şcolii olandeze contemporane. Acest din urmă factor reprezintă, de altfel, avantajul principal al Planului Jena: deschiderea sa şi adaptabilitatea la nevoile şi realităţile actuale. Articolul are la bază intervenţia prof. Kees Both „Planul Jena în Olanda”, susţinută în cadrul seminarului naţional cu participare internaţională „Planul Jena în România – două decenii de existenţă” (Mangalia, 5 – 7 septembrie 2014). Traducere: Monica Cuciureanu.

Cuvinte-cheie: Planul Jena, libertate în educaţie, orientarea în mediul înconjurător.


PLANUL JENA LA ÎMPLINIREA A DOUĂ DECENII DE EXISTENŢĂ ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ROMÂNESC | Gheorghe FELEA

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Articolul are la bază intervenţia „Globalizare şi pluralism în învăţământul preuniversitar românesc” susţinută de conf. univ. dr. Felea în cadrul seminarului naţional cu participare internaţională „Planul Jena în România – două decenii de existenţă” (Mangalia, 5 – 7 septembrie 2014). În prima parte a articolului se realizează o retrospectivă a prezenţei Planului Jena atât în România interbelică, cât şi în învăţământul preuniversitar actual. În a doua parte a articolului se abordează problematica specifică aparatului conceptual utilizat în domeniul alternativelor educaţionale, cu privire specială asupra termenilor identitate şi alteritate. Concluziile şi o bogată bibliografie încheie intervenţia autorului dedicată aniversării a două decenii de existenţă a Planului Jena în România.

Cuvinte-cheie: pluralism educaţional, identitate, alteritate, diferenţă, alernativă educaţională.


QUO VADIS PLANUL JENA | Monica CUCIUREANU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Cadre didacticeşi experţi dinţarăşi străinătate s-au întrunit după 20 de ani de practică a Planului Jena în România pentru a analiza parcursul acestei alternative educaţionale în ţara noastră, pentru a celebra momentul, dar şi pentru a schiţa parcursul acestui model pedagogic alternativ în anii următori. Articolul are la bază intervenţiile autoarei „Reforma în educaţia timpurie din România din perspectiva Planului Jena” şi „Tendinţe actuale în mişcarea Planul Jena din România”, susţinute în cadrul seminarului naţional cu participare internaţională „Planul Jena în România – două decenii de existenţă” (Mangalia, 5 – 7 septembrie 2014).

Cuvinte-cheie: Planul Jena, provocări, evoluţie, tendinţe de dezvoltare.


ORIENTAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ÎN PLANUL JENA | Luminiţa MARTINESCU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Ţinându-se cont de particularităţile de vârstă ale copiilor, la nivel preşcolar se pune accent deosebit pe intrarea în contact direct cu natura şi lumea înconjurătoare, ca modalitate generală de cunoaştere a realităţii, deoarece experienţa personală este cea mai bună bază pentru învăţare. Potrivit Planului Jena, în grădiniţă se porneşte de la activităţi practice cu scopul dobândirii de cunoştinţe, pentru a se ajunge, printr-o prelucrare internă individuală, la educaţie, creştere şi dezvoltare a copiilor. În acest cotext trebuie privită şi orientarea în mediul înconjurător. Mediul înconjurător, conform acestei accepţiuni, reprezintă totalitatea factorilor externi din natură şi societate care acţionează asupra omului şi care condiţionează existenţa lui. Încă de la naştere, copilul creşte şi se dezvoltă bio-psiho-social sub influenţa directă a mediului, acesta constituind pentru el principala sursă de învăţare. În contact direct cu persoanele şi obiectele din mediul apropiat, cu fenomenele naturale observate, la copilul preşcolar se dezvoltă personalitatea şi se perfecţionează capacitatea de a se adapta la realitatea existentă.

Cuvinte-cheie: Planul Jena, educaţie preşcolară, orientarea în mediul înconjurător.


STEP BY STEP… PRINTRE AMINTIRI | Ioana TARĂU

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Alternativa Step by Step a împlinit în acest an 20 de ani de la implementarea în învăţământul românesc. Elementele inovatoare (abordarea unor metode de predare – învăţare – evaluare ce respectă personalitatea copilului, individualizarea educaţiei, activitatea în centre de activităţi), precum şi principiile ce stau la baza acestei alternative, au făcut ca acest program să se extindă în toată ţara, atât la nivel preşcolar, cât şi primar. În Şcoala gimnazială nr. 5 din Bucureşti, alternativa funcţionează de 16 ani şi, începând cu acest an şcolar, numărul claselor Step by Step a depăşit numărul claselor de învăţământ tradiţional din ciclul primar. Articolul cuprinde opinii cu privire la abordarea şi integrarea alternativei în şcolile cu învăţământ de stat, făcând distincţia între particularităţile acesteia şi învăţământul tradiţional.

Cuvinte-cheie: alternativă educaţională, curriculum integrat, studiu tematic, evaluare continuă.


ENTUZIASMUL PROFESORULUI ŞI PUTEREA CUVINTELOR ÎN EDUCAŢIE – ASPECTE ANALIZATE ÎN CADRUL MASTERULUI INTERDISCIPLINAR: PEDAGOGII ALTERNATIVE ŞI ARTA TEATRALĂ ÎN EDUCAŢIE (PED-ARTE) | Crenguţa Lăcrămioara OPREA

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: Pentru a fi un profesor bun este necesar să fii un actor bun în sala de clasă, pentru a putea transmite elevilor emoţia şi dorinţa de a afla mai multe despre un anumit conţinut. Este important modul în care profesorul reuşeşte să stimuleze curiozitatea şi să menţină interesul elevilor în a trăi bucuria descoperirilor personale. Prin modul în care comunică, folosind metode şi tehnici adecvate pentru a stimula creativitatea, profesorul poate atrage interesul, curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere. Entuziasmul profesorului este cheiapentru o învăţare autentică în şcoală. Acest lucru încurajează interesul, menţine atenţia şi atitudinea pozitivă. O motivaţie crescută a elevului în învăţare influenţează în mod direct rezultatele educaţionale, performanţa sa.

Cuvinte-cheie: educaţie, entuziasm, sănătate fizică şi mentală, puterea cuvintelor, strategii interactive de predare-învăţare-evaluare.


VOLUNTARIATUL, CRITERIU DE EVALUARE A EFICIENŢEI EDUCAŢIEI ECOLOGICE | Marţian IOVAN

Vezi articolul | Rezumate&Cuvinte cheie

Rezumat: În acest articol, autorul demonstrează că eficienţa educaţiei pentru mediu poate fi mult mai mare dacă va fi integrată în sfera largă a educaţiei morale – civice şi dacă este orientată de un ideal cuprinzător emanat din dreptul fundamental al omului la unmediu curat şi bine conservat, de valorile moral – civice contemporane. Pe baza unor cercetări empirice, autorul pledează, cu argumente, pentru valorificarea mai amplă în formarea „personalităţii ecologice” a oamenilor de mâine a ştiinţelor socioumane, artelor, ecoeticii şi esteticii. Personalitatea ecologică, privită ca rezultat al educaţiei environmentale, îşi găseşte concretizarea în societăţile contemporane sub forma voluntariatului practicat pentru rezolvarea problemelor de mediu. În profilul acestei personalităţi nu trebuie estimată conştiinţa ecologică, în detrimentul atitudinilor şi sentimentelor pozitive faţă de mediu, a voinţei şi orientării caracteriale. În formarea, prin activităţi de educaţie ecologică, a acestor trăsături de personalitate trebuie acordată o mai mare importanţă exerciţiului,organizării de acţiuni practice de ocrotire a mediului şi, în general, utilizării metodelor educaţiei moral – civice.

Cuvinte-cheie: educaţie ecologică; ecoetică; dezvoltare durabilă; probleme de mediu; voluntariat; valori morale.


RECENZII

MARTI TARU, FILIP COUSSÉE, HOWARD WILLIAMSON (Eds.). THE HISTORY OF YOUTH WORK IN EUROPE. RELEVANCE FOR TODAY’S YOUTH WORK POLICY. Vol. 4, Strasbourg, Consiliul Europei, 2014, 142 p., ISBN 978-92-871-7736-0 | Sorin MITULESCU

Vezi recenzia

GABRIEL ALBU. GRIJILE ŞI ÎNGRIJORĂRILE PROFESORULUI. Piteşti, Editura Paralela 45, 2013, 239 p., ISBN 978-973-47-1626-5 | Dan BADEA

Vezi recenzia

NUMĂR ÎNTREG